Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Bù Đăng 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra được ban hành tại Quyết định số 1569/QĐ-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 1275/QĐ-SKHĐT ngày 26/08/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra tại đơn vị huyện Bù Đăng.

Đoàn tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Bù Đăng đối với 04 dự án: Xây dựng nhà làm việc Công an thị trấn Đức Phong; Xây dựng 10 phòng học lầu trường THCS Nguyễn Khuyến xã Đường 10; Xây dựng Trường mẫu giáo Đức Phong; Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai do Ban quản lý dự án xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ tư. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, để thực hiện và quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận và kiến nghị một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

I. Kết luận.

a) Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tại dự án Xây dựng Trường mẫu giáo Đức Phong: Ban quản lý dự án xây dựng huyện không thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu thiết kế bản vẽ thi công – dự toán là không đúng với quy định tại Điều 36 Luật Đấu thầu; Ban quản lý dự án xây dựng huyện thực hiện việc lập, phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện Bù Đăng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với loại hợp đồng “theo tỷ lệ quy định” là không đúng với quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu; gói thầu kiểm toán không có loại hợp đồng, không có thời gian thực hiện hợp đồng và gói thầu thiết bị không có thời gian thực hiện hợp đồng là không đúng với quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu.

- Tại dự án Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai, Ban quản lý dự án xây dựng huyện thực hiện việc lập, phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định trình UBND huyện Bù Đăng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong đó: Loại  hợp đồng của gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu là “Theo tỷ lệ phần trăm và đơn giá”, của gói thầu giám sát thi công xây dựng công trình   “theo tỷ lệ quy định” là không đúng quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu; Gói thầu thiết bị không có loại hợp đồng, không có thời gian thực hiện hợp đồng là không đúng quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu.

b) Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Ban QLDA xây dựng huyện tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình thuộc dự án Xây dựng Trường mẫu giáo Đức Phong khi không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là không đúng với quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu.

- Ban QLDA xây dựng huyện không thành lập tổ chuyên gia để thực hiện công tác thẩm định hồ sơ yêu cầu (HSMT) và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp của các dự án được thanh tra là không đúng với quy định tại Điều 75 Luật Đấu thầu. Trong phần kiến nghị của Báo cáo Kết luận kiểm tra số 888/KL-SKHĐT ngày 01/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Ban quản lý dự án khắc phục sai sót này, sau đó UBND huyện cũng báo cáo đã chỉ đạo khắc phục (Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 07/12/2011). Tuy nhiên, qua kiểm tra 04 dự án thì Ban QLDA xây dựng huyện vẫn không khắc phục theo kết luận của Thanh tra và chỉ đạo của UBND huyện.

- Ban quản lý dự án ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai sai tên gói thầu so với tên trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện phê duyệt.

c) Về đăng tải thông tin trong đấu thầu

- Cả 04 dự án được thanh tra, Ban QLDA xây dựng huyện đều không thực hiện việc đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu.

d) Về ký kết, thực hiện hợp đồng

- Ban QLDA xây dựng huyện ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất thuộc công trình Xây dựng nhà làm việc công an thị trấn Đức Phong là không đúng trình tự quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Ban QLDA huyện đã thanh toán dư đối với gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh đánh HSDT cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại An số tiền 3.821.255 đồng, thanh toán dư đối với gói thầu bảo hiểm công trình cho Công ty Bảo hiểm BSH Đông Nam Bộ là 2.437.025 đồng đối với công trình thuộc dự án Xây dựng 10 phòng học lầu trường THCS Nguyễn Khuyến.

- Ban quản lý dự án xây dựng huyện thực hiện ký kết hợp đồng với các nhà thầu tư vấn khảo sát địa hình và lập dự án đầu tư, tư vấn khảo sát địa chất, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng Trường mẫu giáo Đức Phong và hợp đồng tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai với giá hợp đồng tạm tính là không phù hợp với quy định tại Điều 90 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Tại dự án Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai, Ban QLDA xây dựng huyện ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày không đúng với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND huyện phê duyệt có thời gian thực hiện là 20 ngày. Công trình thi công chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết.

đ) Giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án Xây dựng trường Mẫu giáo Đức Phong, do Ban quản lý dự án xây dựng huyện đã cung cấp thông tin không chính xác (Tờ trình của Chủ đầu tư ghi “mặt bằng có sẵn” nhưng thực tế còn khoảng 2.800 m2 phải thực hiện bồi thường, giải tỏa) dẫn đến dự án được phê duyệt không có “Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư”. Do phải bổ sung phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư nên hiện nay công trình đã bị chậm tiến độ. Đến thời điểm thanh tra, công trình chỉ mới thi công xây dựng tường rào và đang trong quá trình hoàn tất công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư, chưa thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư.

II. Kiến nghị các biện pháp xử lý.

1. Đối với UBND huyện Bù Đăng

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện họp rút kinh nghiệm đối với việc để xảy ra các sai phạm đã nêu.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên tăng cường theo dõi, giám sát công tác đấu thầu theo đúng Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời hằng năm, qua công tác quản lý mà đặc biệt là công tác thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, có báo cáo tổng hợp tình hình chấp hành các quy định về đấu thầu của Chủ đầu tư cho UBND huyện nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án xây dựng huyện và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thực hiện đúng các yêu cầu tại kết luận Thanh tra này và gửi báo cáo phản hồi tình hình thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 12 năm 2016.

2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bù Đăng

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu UBND huyện Bù Đăng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt không đúng quy định được nêu tại Điểm a Khoản 3 Mục II.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư.

3. Đối với Ban quản lý dự án xây dựng huyện Bù Đăng

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc để ra các sai phạm đã nêu ở trên để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án trong thời gian tới.

- Tiến hành khắc phục sai sót nêu trên:

+ Lập, trình (hoặc phê duyệt) điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được phê duyệt hoặc được phê duyệt không đúng quy định;

+ Ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại các nội dung được ký kết không đúng quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thu hồi số tiền 6.258.280 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, hai trăm năm mươi tám ngàn, hai trăm tám mươi đồng) do thanh toán sai (dư) trong đó: Thu hồi của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại An số tiền là 3.821.255 đồng; thu hồi của Công ty Bảo hiểm BSH Đông Nam Bộ số tiền là 2.437.025 đồng.

- Xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đưa ra biện pháp xử lý (gia hạn hoặc phạt vi phạm hợp đồng) trong việc thi công chậm tiến độ so với hợp đồng của nhà thầu thi công trong việc thực hiện gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng 04 phòng học lầu Trường tiểu học Đồng Nai.

- Tổ chức cho các cán bộ, nhân viên của Ban quản lý dự án xây dựng huyện tham gia các khóa học về đấu thầu đồng thời yêu cầu mọi người phải tự tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về đấu thầu nói riêng và quản lý, thực hiện dự án đầu tư nói chung để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

File đính kèm: Nguyên văn Kết luận 1942/KL-SKHĐT ngày 22/11/2016.

Người đăng: Phông

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)