Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THÁNG 02 NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
    Trong tháng 02/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp giấy chứng nhận đúng theo quy định của pháp...
Chi tiết >>>
ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 303/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến Ban quản lý khu kinh tế về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài quý IV và cả...
Chi tiết >>>
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
 Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 302/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến các doanh nghiệp đầu tư nước trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)