Bản in     Gởi bài viết  

Để hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký và thành lập doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước đã xây dựng sẵn Bộ Mẫu hồ sơ để doanh nghiệp tham khảo chuẩn bị khi có nhu cầu đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký và thành lập doanh nghiệp.

Hiện nay có 63 thủ tục hành chính về lĩnh vực Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp (được UBND tỉnh Bình Phước công bố tại quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 và Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 16/8/2019) cụ thể:

(NHẮP VÀO TỪNG THỦ TỤC DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ TẢI MẪU HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH)

 

1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271833

 

2. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mã số hồ sơ: BKH-BPC- 271834

 

3. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mã số hồ sơ: BKH-BPC-271835

 

4. Đăng ký thành lập công ty cổ phần.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271884

 

5. Đăng ký thành lập công ty hợp danh.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271885

 

6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271886

 

7. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271887

 

8. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271888

 

9. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271889

 

10. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã hồ sơ: BKH-BPC-271890

 

11. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271891

 

12. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271892

 

13. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271893

 

14. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271894

 

15. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271895

 

16. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271896

 

17. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271897

 

18. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271898

 

19. Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271899

 

20. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271900

 

21. Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271901

 

22. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271902

 

23. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271903

 

24. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271904

 

25. Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271905

 

26. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271906

 

27. Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271907

 

28. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271908

 

29. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271909

 

30. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271910

 

31. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271911

 

32. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271912

 

33. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271913

 

34. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)..Mã hồ sơ: BKH-BPC-271914

 

35. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271915

 

36. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271916

 

37. Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271918

 

38. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271919

 

39. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271920

 

40. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271921

 

41. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271922

 

42. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271923

 

43. Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271924

 

44. Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271925

 

45. Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271926

 

46. Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh).Mã hồ sơ: BKH-BPC-271927

 

47. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271928

 

48. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271929

 

49. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271930

 

50. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271931

 

51. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271937

 

52. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271938

 

53. Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271940

 

54. Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271917

 

55. Thông báo tạm ngừng kinh doanh.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271932

 

56. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271933

 

57. Giải thể doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271934

 

58. Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271935

 

59. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271936

 

60. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BKH-BPC-271939

 

61. Thủ tục Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp.Mã hồ sơ: BPC-284395

 

62. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.Mã hồ sơ: BPC-284396

 

63. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.Mã hồ sơ: BPC-284397

 

 Người đăng; Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)