CUNG CẤP DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT DDCI NĂM 2023 
 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2704/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/10/2023  
Chi tiết >>>

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như của ngành Kế hoạch và Đầu tư được công bố tại Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 21/3/2022...

Chi tiết >>>
Tham dự Hội nghị "Thế giới thực phẩm Ấn độ" 
1. Theo Đề nghị của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh để đăng ký tham dự Hội nghị, cụ thể:

- Thời gian: Từ ngày 30/11 đến ngày 05/11/2023.

- Địa điểm: New...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)