Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 
 Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tham...
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018 
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin...
Chi tiết >>>
Triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP 
Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6561/BKHĐT-TH về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP. Tại Công văn, Bộ Kế hoạch và...
Chi tiết >>>
Cơ quan tổng hợp cuối cùng trình phê duyệt quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng công trình 
Thời gian qua, nhiều tỉnh chưa xác định rõ cơ quan có thẩm quyền trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư có cấu phần xây dựng công trình. Nay Bộ Kế hoạch đầu tư đã trả...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)