Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 
 

Thực hiện Kế hoạch số 558/KH-SKHĐT ngày 17/4/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về giám sát và đánh giá đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 669/QĐ-SKHĐT ngày 26/4/2019...

Chi tiết >>>
Rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020 
 Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016-2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa tham...
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Hướng dẫn các chủ đầu tư trong lập kế hoạch 2018 
(MPI) – Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cần triển khai đến các chủ đầu tư trong lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên Hệ thống thông tin...
Chi tiết >>>
Triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP 
Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 6561/BKHĐT-TH về việc triển khai Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn và Nghị quyết số 60/NQ-CP. Tại Công văn, Bộ Kế hoạch và...
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)