Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 Quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu
Chi tiết >>>
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng năm 2021 
 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 3 tháng năm 2021
Chi tiết >>>
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 và cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2021 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ;
 Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực...

Chi tiết >>>
Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020 
 Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm 2020

 

Chi tiết >>>
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 
 Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Thực hiện Công văn số 5006/BKHĐT-TH...

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)