Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)