Chi tiết >>>
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 2 NĂM 2023 
 1. Ông Võ Sá - Giám đốc Sở

- Là Chủ tài khoản của cơ quan, phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức...

Chi tiết >>>
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 4 NĂM 2021 ĐẾN NAY
Chi tiết >>>
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 3 NĂM 2019 
 1. Giám đốc Sở - Ông Võ Sá:

- Là chủ tài khoản của cơ quan, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu...

Chi tiết >>>
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở từ năm 2017 
1. GIÁM ĐỐC SỞ:

 - Họ và tên: Võ Sá. 

- Điện thoại cơ quan: 0913 937 206;

- Địa chỉ thư điện tử: vosaskhdt@binhphuoc.gov.vn.

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)