Bản in     Gởi bài viết  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 3 NĂM 2019 
 1. Giám đốc Sở - Ông Võ Sá:

- Là chủ tài khoản của cơ quan, lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Những nhiệm vụ và công việc được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.

- Trực tiếp theo dõi phụ trách các lĩnh vực công tác của phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư, Văn phòng và  phòng Tổng hợp - Quy hoạch

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

2. Phó Giám đốc Sở - Ông Huỳnh Văn Minh:

- Giúp giám đốc theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác của phòng Đăng ký kinh doanh

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)