Bản in     Gởi bài viết  
Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở từ năm 2017 
1. GIÁM ĐỐC SỞ:

 - Họ và tên: Võ Sá. 

- Điện thoại cơ quan: 0913 937 206;

- Địa chỉ thư điện tử: vosaskhdt@binhphuoc.gov.vn.

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

* Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện phụ trách các mặt công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Những nhiệm vụ và công việc được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở.

* Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Quy hoạch và kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển; Công tác đấu thầu, giám sát đầu tư; Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Đầu tư nước ngoài (FDI); Hợp tác đầu tư; Công tác đầu tư trong nước không sử dụng vốn đầu tư công; công tác PCI nội bộ của Sở; Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh; Tài chính – Tín dụng.

- Chương trình công tác của Sở; Tổ chức triển khai các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Làm chủ tài khoản cơ quan; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức cán bộ; Công tác thực hành tiến kiệm, phòng, chống tham nhũng; Công tác thi đua khen thưởng; Kỷ luật; Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư.

- Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của Tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

2. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

 

- Họ và tên: Vương Đức Lâm.

 

- Điện thoại cơ quan: 0271.3888895;

- Địa chỉ thư điện tử: vuongduclam.skhđt@binhphuoc.gov.vn

 

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 

- Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kinh tế ngành; Công tác quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng: Phòng Kinh tế ngành; Phòng Thanh tra; phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.  

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 3. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ:

 

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

 

 

- Điện thoại cơ quan: 0933 99 87 99;

- Địa chỉ thư điện tử: huynhvanminh.skhđt@binhphuoc.gov.vn

 

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

 

- Giúp giám đốc theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác đăng ký kinh doanh và đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Công tác hỗ trợ doanh nghiệp; Công tác PCI (PCI của tỉnh); Công tác văn phòng; Công nghệ thông tin của Sở; Công tác cải cách hành chính; Công tác Dân quân tự vệ; Công tác Khoa giáo – Văn xã; Công tác quản lý nhà nước về thanh niên; Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các phòng:  Phòng Đăng ký Kinh doanh, Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn Phòng Sở và Trung tâm trợ giúp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 *** Phối hợp công tác.

 

 Giám đốc phân công cho các đồng chí phó Giám đốc để giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo xử lý thường xuyên một số công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngoại trừ những việc do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, các phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc, ký các văn bản thuộc lĩnh vực phân công, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Phòng, Đơn vị trực thuộc theo lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, đề xuất, xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao đối với các quyết định, đề xuất của mình.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ động phối hợp với nhau để giải quyết cho phù hợp. Trường hợp các Phó giám đốc có ý kiến khác nhau hoặc liên quan tới lĩnh vực do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thì Phó giám đốc phụ trách giải quyết công việc đó phải báo cáo cho Giám đốc xem xét, quyết định.

Khi thấy cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc vắng mặt, Giám đốc sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết các công việc đã phân công cho Phó Giám đốc hoặc phân công cho Phó Giám đốc khác xử lý.

Giám đốc và các Phó Giám đốc duy trì các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc định kỳ hàng tuần, tháng, ngoài ra khi cần thiết còn có các cuộc họp, hội ý đột xuất để phối hợp xử lý công việc theo yêu cầu của Giám đốc.

 Xem chi tiết Quyết định phân công công tác Ban Giám đốc Sở số 2437A ngày 26/12/2017.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)