Chi tiết >>>
ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 303/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến Ban quản lý khu kinh tế về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài quý IV và cả...
Chi tiết >>>
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
 Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 302/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến các doanh nghiệp đầu tư nước trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư...
Chi tiết >>>
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)  NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)