Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

1. Tình hình đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI):

- Đăng ký mới dự án: Trong năm 2015 toàn tỉnh cấp mới được 24 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký là 71.781.000 USD bằng 164,3% về số dự án và bằng 77,3% về số vốn đầu tư đăng ký so với cả năm 2014; Vốn đăng ký trung bình 2.990.000 USD/01 dự án.

- Tình hình điều chỉnh tăng vốn: Cả năm 2015 có tổng số 12 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 215.032.000 USD, bằng 80% về số dự án và bằng 240,3% số vốn điều chỉnh tăng so với cả năm 2014. Tính chung tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng trong năm đạt 283.813.000 USD bằng 166,9% so với cả năm 2014.

 

Như vậy, tính đến 31/12/2015 trên địa bàn tỉnh có 134 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.091.026.000 USD, trong đó:     

+ Số dự án FDI trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế: 100 dự án, tổng vốn đăng ký: 879.513.000 USD.

 

+ Số dự án FDI ngoài khu công nghiệp: 34 dự án tổng vốn đăng ký: 211.513.000 USD.  

Qua kết quả thu hút đầu tư nước ngoài trong năm 2015  trên địa bàn tỉnh Bình Phước cho thấy về có tăng về số dự án (bằng 143,8%), tuy nhiên về  số vốn đăng ký đầu tư giảm so với cả năm 2014. Tuy nhiên, số vốn đăng ký điều chỉnh tăng đạt 215.032.000  USD (bằng 240,3%) so với cả năm 2014.

2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư, tình hình hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài (FDI):

Trong năm 2015 các dự án FDI đạt số giải ngân khá cao (đạt 150% so với cả năm 2014) nguyên nhân là trong năm các doanh nghiệp đều đăng ký tăng vốn đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất như: Công ty CP MDF VRG Dongwha; Công ty TNHH Freewell (Việt Nam); Công ty TNHH Long Fa (Việt Nam); Công ty TNHH Shyang Ying (Nhật Bản) đăng ký tăng vốn đầu tư, tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số dự án khác đang khẩn trương tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, nhập thiết bị máy móc và đã đưa dự án vào hoạt động chính thức trong năm 2015.

Về tình trạng các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, hiện nay trong tổng số 134 dự án còn hiệu lực đã có 95 dự án đi vào hoạt động chính thức; Có 19 dự án đang triển khai xây dựng dự kiến đến cuối năm 2015 sẽ có thêm 04 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động là 96 dự án đạt 72,7% tổng số dự án với tổng số vốn đã giải ngân hơn 780.000.000 USD đạt 71,2% tổng số vốn đăng ký.

3. Tình hình thu hồi chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài (FDI):

Trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước thu hồi 02 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 34.000.000 USD. Cả 02 dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc gặp khó khăn về kinh tế tiến hành giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động dự án trước thời hạn.

Nguồn: Phòng KTĐN

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)