Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức được điều chỉnh tháng 4/2019 
 I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0913 937 206;

- Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933 998 799;

- Email: huynhvanminh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thành.

- Điện thoại: 0913 627 923

- Email: Nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn

- Phan Minh Hiển - Chánh Văn phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Quang Điện – Phó Chánh Văn phòng - Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên;  Điện thoại: 0271.3881787 - Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thanh Võ - Chuyên viên - Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Viết Sơn - Chuyên viên - Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 218;219;220;221)

2. Phòng Tổng hợp – Quy hoạch: Điện thoại: 02751.3870773

 - Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Bá Nghi – Phó Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Đăng Ngãi - Phó Trưởng phòng - Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trịnh Ngọc Linh - Chuyên viên - Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Tiến Sĩ - Chuyên viên - Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Thị Hà – Chuyên viên - Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 

3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3870772

- Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng - Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

- Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Việt Thanh - Chuyên viên - Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Chuyên viên - Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên - Email: phambichhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

- Lê Thị Hương - Chuyên viên  - Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Huỳnh Quốc Toàn - Chuyên viên  - Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)

 - Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Quang Hào - Chuyên viên - Email: nguyenquanghao.skhdt@binhphuoc.gov.vn .

4. Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797

- Hoa Vận Định - Trưởng phòng - Email: hoavandinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Sinh – Phó Trưởng phòng - Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Minh Hùng - Phó Trưởng phòng- Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Hào – Chuyên viên - Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Bùi Đức Biên – Chuyên viên - Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

- Phạm Ký Phúc -  Chuyên viên - Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên - Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Hoài Nam - Chuyên viên - Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Vũ Ngọc Anh - Chuyên viên - Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thị Kiều Oanh - Chuyên viên  - Email: hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

[Trở về]
triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
taxi tải hà nội, dịch vụ chuyển nhà, vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, Ketqua.tv, Vietlott.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)