Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG TIN CHUNG VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THÁNG 02/2024 
 I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0913 937 206;

- Email: sav.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933 998 799;

- Email: minhhv.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Nguyễn Đức Thành.

- Điện thoại: 0913 627 923

- Email: thanhnd.skhdt@binhphuoc.gov.vn

4. Phó Giám đôc

- Họ và tên: Phan Thị Kim Oanh

- Điện thoại: 0904433879

- Email: oanhptk.skhdt@binhphuoc.gov.vn

  III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:

 1. Văn phòng Sở: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn

- Phan Minh Hiển - Chánh Văn phòng - Email: hienpm.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phongpt.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Hoàng Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: hienhtt.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: lamvtt.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Nguyễn Quang Hào - Chuyên viên - Email: haonq.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Phương Văn Việt - Chuyên viên - Email: vietpv.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vương Bính Thúy - Email: thuyvb.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

- Lương Văn Huy - Email: huylv.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 218;219;220;221)

2. Phòng Tổng hợp – Quy hoạch: Điện thoại: 02751.3870773

- Đặng Bá Nghi – Trưởng phòng - Email: nghidb.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Ký Phúc -  Phó Trưởng phòng - Email: phucpk.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Việt Thanh - Phó Trưởng phòng - Email: thanhnv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: vuongbq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: taint.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: khanhttv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hoàng Thị Kiều Oanh - Chuyên viên  - Email: oanhhtk.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Lê Thị Hà – Chuyên viên - Email: halt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Đoàn Văn Huy - Chuyên viên - Email: huydv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thị Cẩm Vân - Chuyên viên - Email: vanntc.skhdt@binhphuoc.gov.vn

3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3887595

- Nguyễn Duy Hải – Trưởng phòng - Email: haind.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: hainh.skhdt@binhphuoc.gov.vn 
- Trịnh Ngọc Linh - Phó Trưởng phòng - Email: linhtn.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Chuyên viên - Email: linhntm.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên - Email: hanhpb.skhdt@binhphuoc.gov.vn  (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Lê Thị Hương - Chuyên viên  - Email: huonglt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Huỳnh Quốc Toàn - Chuyên viên  - Email: toanhq.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
 - Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: anltt.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Nguyễn Lê Hoàng - Chuyên viên - Email: hoangnl.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Lê Nguyễn Thúy An - Chuyên viên - Email: anlnt.skhdt@binhphuoc.gov.vn

4. Phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797

 - Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: tailv.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Vũ Quang Điện – Phó Trưởng phòng - Email: dienvq.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Đặng Hoài Nam - Phó Trưởng phòng - Email: namdh.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Võ Văn Hào – Chuyên viên - Email: haovv.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

- Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: thuytx.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: huyentn.skhdt@binhphuoc.gov.vn

- Lê Vũ Ngọc Anh - Chuyên viên - Email: anhlvn.skhdt@binhphuoc.gov.vn

5. Phòng Thanh tra. Điện thoại: 0271.3888.566

- Võ Văn Sinh – Chánh Thanh tra - Email: sinhvv.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Võ Minh Hùng - Phó Chánh Thanh tra - Email: hungvm.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên - Email: linhhtq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Đức Biên - Chuyên viên - Email: bienbd.skhdt@binhphuoc.gov.vn 
- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: tamntm.skhdt@binhphuoc.gov.vn 

IV. TỔ CHỨC

 

Người đăng: L.V.H

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)