Bản in     Gởi bài viết  
Thông tin chung và sơ đồ tổ chức 
I. THÔNG TIN CHUNG ĐƠN VỊ:

 Tên đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH PHƯỚC

Địa chi:      626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại: 0271.3879253 Fax: 0271.3887088

Email:       skhdt_bpc@vnn.vn ; skhđt.bp@binhphuoc.gov.vn
                              

II. BAN GIÁM ĐỐC:

1. Giám đốc:

- Họ và tên: Võ Sá

- Điện thoại: 0271.3879252;

- Email: vosa.skhdt@binhphuoc.gov.vn

2. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Vương Đức Lâm.

- Điện thoại: 0271.3888895;
- Email: 
 
3. Phó Giám đốc:

- Họ và tên: Huỳnh Văn Minh.

- Điện thoại: 0933998799;
 
III. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN:
 
1. Văn phòng: Điện thoại: 0271.3879253; Fax: 0271.3887088; Email: skhdt.bp@binhphuoc.gov.vn
- Phan Minh Hiển -Trưởng phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Thị Phông - Phó Chánh Văn phòng;  Email: phamthiphong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hà Thị Quế Linh - Chuyên viên;  Điện thoại: 0271.3881787 - Email: hathiquelinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Hoàng Thanh Võ - Chuyên viên - Email: hoangthanhvo.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thị Thu Hiền - Chuyên viên;  Email: nguyenthithuhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Quốc Vương - Chuyên viên - Email: buiquocvuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Lương Văn Huy - Chuyên viên - Email: luongvanhuy.skhđt@binhphuoc.gov.vn
 
* BỘ PHẬN  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TRONG ĐÓ CÓ LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP): (Nay đã chuyển sang Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh: Điện thoại: 0271.6254888 - bấm số nội bộ 220)
 
2. Thanh tra Sở: Điện thoại: 0271.3888566
 
- Vũ Quang Điện - Chánh Thanh tra - Email: vuquangdien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Ký Phúc -  Phó Chánh Thanh tra - Email: phamkyphuc.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Viết Sơn - Chuyên viên - Email: nguyenvietson.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
3. Phòng Đăng ký kinh doanh: Điện thoại: 0271.3870772
 
- Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng - Email: nguyenduyhai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thụy Mỹ Linh - Phó trưởng phòng - Email: nguyenthuymylinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Thị Vân Khánh - Chuyên viên - Email: tranthivankhanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Thị Minh Tâm - Chuyên viên - Email: nguyenthiminhtam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Đỗ Đức Huy - Chuyên viên - Email: doduchuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái từ Trung tâm trợ giúp PTDNNVV)
- Vũ Thị Thanh Lâm - Email: vuthithanhlam.skhdt@binhphuoc.gov.vn (biệt phái Từ Trung tâm Trợ giúp PT DNNVV)

 4. Phòng Tổng hợp: Điện thoại: 02751.3870773
 
- Đặng Bá Nghi - Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Võ Minh Hùng - Phó Trưởng phòng- Email: vominhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Đăng Ngãi - Phó Trưởng phòng - Email: nguyendangngai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Tiến Tài - Chuyên viên - Email: nguyentientai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Hữu Thuận - Chuyên viên - Email: nguyenhuuthuan.hdnd@binhphuoc.gov.vn
 
5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Điện thoại: 0271.3898797
- Lê Văn Tài - Trưởng phòng - Email: levantai.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Bùi Đức Biên - Phó trưởng phòng - Email: buiducbien.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Ngọc Huyền - Chuyên viên - Email: tranngochuyen.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
6. Phòng Kinh tế ngành: Điện thoại: 0271.3870347
- Phan Minh Hiển -Trưởng phòng - Email: phanminhhien.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Trịnh Ngọc Linh - Phó trưởng phòng - Email: trinhngoclinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Phạm Tiến Sĩ - Chuyên viên - Email: phamtiensi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
7. Phòng Văn hóa - Xã hội: Điện thoại: 0271.3870774
- Đặng Bá Nghi - Trưởng phòng - Email: dangbanghi.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Đặng Hoài Nam - Phó Trưởng phòng - Email: danghoainam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Lương Thị Trường An - Chuyên viên - Email: luongthitruongan.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
8. Phòng Kinh tế đối ngoại: Điện thoại: 0271.3887595
 
- Nguyễn Đức Thành - Trưởng phòng - Email: nguyenducthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng phòng - Email: nguyenhoanghai.skhdt@binhphuoc.gov.vn (nay điều động về Trung tâm hành chính công của Tỉnh)
- Trần Xuân Thủy - Chuyên viên - Email: tranxuanthuy.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Việt Thanh - Chuyên viên - Email: nguyenvietthanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
 
9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: Điện thoại: 0271.3860697
- Võ Văn Sinh - Trưởng phòng - Email: vovansinh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
- Nguyễn Quang Hào - Phó trưởng phòng.
- Phạm Bích Hạnh - Chuyên viên (biệt phái từ Trung tâm Trợ giúp PTDNNVV)
 
IV. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA: Điện thoại: 0271.3867345
 
Cán bộ Trung tâm gồm:
 
1. Thái Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm - Email: thaiminhhung.skhdt@binhphuoc.gov.vn
2. Võ Văn Hào - Phó Giám đốc Trung tâm - Email: vovanhao.skhdt@binhphuoc.gov.vn
3. Lê Thị Hà - Email: lethiha.skhdt@binhphuoc.gov.vn
4. Lê Vũ Ngọc Anh - Email: levungocanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
5. Lê Thị Hương - Email: lethihuong.skhdt@binhphuoc.gov.vn
6. Hoàng Thị Kiều Oanh - Email: hoangthikieuanh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
7. Phạm Thành Nam - Email: phamthanhnam.skhdt@binhphuoc.gov.vn
8. Huỳnh Quốc Toàn - Email: huynhquoctoan.skhdt@binhphuoc.gov.vn

 
V. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)