Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU NĂM 2022 
     Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu của tỉnh, để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2022 toàn tỉnh gửi Bộ Kế hoạch...
Chi tiết >>>
Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh đến 28/02/2013.
Tính đến 28/02/2013, toàn tỉnh có 209 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 24.913 tỷ đồng. Tổng diện tích đất sử dụng là 31.293 ha.


Chi tiết >>>
Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư từ năm 2007-31/8/2012

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Từ năm 2007 đến 31/8/2012)

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)