Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng... 
 

Ngày 07 tháng 9 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển...

Chi tiết >>>
Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 
 

Ngày 06 tháng 02 năm 2015 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 . ...

Chi tiết >>>
Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 
 

Ngày 14 tháng 5 năm 2013 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030. Nội ...

Chi tiết >>>
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch hệ thống điện thuộc Khu bảo tồn Văn hóa dân tộc S tiêng - Sok Bom Bo, xã Bình Minh, huyện... 
 

Ngày 12 tháng 9 năm 2013 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Bù Đăng. Nội dung phê...

Chi tiết >>>
Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 17 tháng 5 năm 2013 UBND tỉnh Bình Phước đã Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 17/5/2013.
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)