MỞ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU 
Nhằm trang bị và cập nhật, nâng cao những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và tăng cường thấu hiểu các quy định pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, Trung tâm Bồi dưỡng cán...
Chi tiết >>>
Nâng cao chỉ số cải cách của tỉnh Bình Phước 
Qua thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 2685/QĐUBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh, công tác cải...
Chi tiết >>>
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TẬP HUẤN “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN - HƯỚNG ĐẾN MỘT QUỐC GIA SỐ TOÀN DIỆN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2022. 

Căn cứ công văn số 2383/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thống nhất nội dung Kế hoạch số 70/KH-STTTT ngày 30/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông;

Chi tiết >>>
ĐĂNG KÝ LỚP BỒI DƯỠNG VỀ NGHIỆP VỤ QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Thực hiện Công văn số 166/BDCB ngày 16/8/2022 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Mời tham dự các lớp bồi dưỡng về Nghiệp vụ QLDA đầu tư xây dựng...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)