Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Binh Phước (NQ 31) 
Nhằm khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước,  Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 ban hành Quy định về chính...

Chi tiết >>>
Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước (NQ 37) 
 Nhằm khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐNDngày 19/7/2017 ban hành Quy định về chính sách khuyến...

Chi tiết >>>

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chi tiết >>>
Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

QUY ĐỊNH

Về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh)

 

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)