Bản in     Gởi bài viết  
CUNG CẤP DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ ĐỂ THỰC HIỆN KHẢO SÁT DDCI NĂM 2023 
 Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2704/SKHĐT-ĐKKD ngày 30/10/2023  
 Tổ Công tác PCI  đánh giá của đơn vị tư vấn trong báo cáo Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố trong năm 2022, một số cơ quan, đơn vị không được đánh giá do không cung cấp danh sách doanh nghiệp hoặc cung cấp không đầy đủ, dẫn đến việc khảo sát, đánh giá chưa xác và đúng với năng lực quản lý điều hành của sở, ban, ngành và địa phương.
Để việc khảo sát, đánh giá đúng năng lực quản lý điều hành của sở, ban, ngành và địa phương, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và cung cấp danh sách các doanh nghiệp/hộ kinh doanh/hợp tác xã thuộc lĩnh vực/địa bàn quản lý đang có tương tác với cơ quan, đơn vị {
bao gồm các trường hợp (người dân và tổ chức) có tương tác như: làm thủ tục hành chính; thanh kiểm tra; trợ cấp, hỗ trợ, tập huấn; tham gia đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ công; tìm hiểu đầu tư…} trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023. Thông tin cung cấp gồm:
STT
Tên doanh nghiệp/Hợp
tác xã/Hộ kinh doanh
Mã số thuế Địa chỉ Email
Số điện thoại/Người
liên hệ
1          
2          
...          

 

Lưu ý: Tên và số điện, Email của doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh phải rõ địa chỉ để thuận tiện trong việc gửi phiếu khảo sát.
Danh sách cung cấp đề nghị gửi về Thường trực Tổ Công tác PCI tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 10/11/2023 để kịp thời tổng hợp dữ liệu doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện đánh giá DDCI năm 2023 (Địa chỉ email nhận file mềm (word, excel): toanhq.skhdt@binhphuoc.gov.vn - Đầu mối liên hệ: Nguyễn Duy Hải - TP. Đăng ký kinh doanh, số điện thoại 0918767730 hoặc Huỳnh Quốc Toàn - chuyên viên, số điện thoại 0905298920).

Chi tiết: Công văn số 3912/CV-TCT ngày 31/10/2023
  

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)