DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014 

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI  GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Chi tiết >>>
Thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
Danh sách Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
(Kèm theo Quyết định số 73/QĐ-ĐKKD ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Phòng Đăng ký kinh doanh)
Chi tiết >>>
Thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Danh sách Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

(Kèm theo Quyết định số 60/QĐ-ĐKKD ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Phòng Đăng ký kinh doanh)

 

Chi tiết >>>
Danh sách doanh nghiệp vi phạm đề nghị giải trình 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP VI PHẠM ĐỀ NGHỊ GIẢI TRÌNH

(Đính kèm theo thông báo số: 32/TB-ĐKKD ngày 25/03/2014 của Phòng Đăng ký kinh doanh)

Chi tiết >>>
Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 12/2013 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số: 174 /QĐ - ĐKKD ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Phòng Đăng ký kinh doanh)

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)