Văn bản Trung Ương
Văn bản địa phương
VB CHUYÊN NGÀNH XDCB
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 35/2015/QĐ-UBND Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Phước UBND tỉnh Bình Phước 07 00:00:00.0/10/2015 Còn
2 40/2015/QĐ-TTg Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ 14 00:00:00.0/09/2015 Còn
3 77/2015/NĐ-CP Về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm Chính phủ 10 00:00:00.0/09/2015 Còn
4 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao Thủ tướng Chính phủ 26 00:00:00.0/06/2015 Còn
5 1857/UBND-KTN Triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 UBND tỉnh Bình Phước 18 00:00:00.0/06/2015 Còn
6 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ 18 00:00:00.0/06/2015 Còn
7 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06 00:00:00.0/05/2015 Còn
8 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng Chính phủ 22 00:00:00.0/04/2015 Còn
9 32/2015/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25 00:00:00.0/03/2015 Còn
10 15/2015/NĐ-CP Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Chính phủ 14 00:00:00.0/02/2015 Còn
11 110/CSKHĐT-TĐ Hướng dẫn bổ sung về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sở KH&ĐT Bình Phước 28 00:00:00.0/01/2015 Còn
12 8/SKHĐT-TĐ Thực hiện Luật Đầu tư công và thẩm định các dự án đầu tư Sở KH&ĐT Bình Phước 06 00:00:00.0/01/2015 Còn
13 5356/BKHĐT-QLĐT Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 18 00:00:00.0/08/2014 Còn
14 4054/BKHĐT-QLĐT Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Bộ Kế hoạch và Đầu tư 27 00:00:00.0/06/2014 Còn
15 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công 2014 Quốc hội 18 00:00:00.0/06/2014 Còn
16 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 2014 Quốc hội 18 00:00:00.0/06/2014 Còn
17 13/2013/TT-BXD Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Bộ Xây dựng 15 00:00:00.0/08/2013 Còn
18 99/2013/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Bộ Tài chính 26 00:00:00.0/07/2013 Còn
19 10/2013/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng - phân cấp công trình xây dựng. Bộ Xây dựng 25 00:00:00.0/07/2013 Còn
20 4686/BKHĐT-TH Công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo và hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2014-2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 06 00:00:00.0/07/2013 Còn
Trang :
1