Phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
Ngày 13 tháng 8 năm 2013 UBND tỉnh đã Phê duyệt quy hoạch phát triển báo chí tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong ...
Chi tiết >>>
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Ngày 06 tháng 12 năm 2012 UBND tỉnh đã Phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 06/12/2012.

Chi tiết >>>
Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
Ngày 09 tháng 8 năm 2012 UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, tổng thể quy hoạch được nêu trong Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 09/8/2012.
Chi tiết >>>
Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Ngày 16/12/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2792/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
Chi tiết >>>
Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Ngày 13/12/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)