Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020

 UBND tỉnh vừa phê duyệt đề án Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 với các mục tiêu, nhiệm vụ như sau:
- Mục tiêu:
Nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với loại hình hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng nói chung và hoạt động karaoke, vũ trường nói riêng; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và định hướng cho hoạt động này phù hợp với thực tiễn, tình hình của địa phương

Đưa hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đi vào nề nếp; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tiến tới xây dựng, tổ chức các cơ sở kinh doanh có chất lượng về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và nội dung hoạt động lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển; đồng thời góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nâng cao vai trò giám sát của xã hội đối với loại hình hoạt động văn hóa mang tính đặc thù; nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động văn hóa.

- Nhiệm vụ:

Quy hoạch hợp lý cho hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

 Người đăng: K.O

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)