Bản in     Gởi bài viết  
Quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

 Với mục tiêu giáo dục và đạo tạo Bình Phước có qui mô phù hợp, chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng tốt mục tiêu phát triển, hoàn thiện nhân cách con người, phục vụ cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng; đồng thời thoả mãn nhu cầu đi học ngày càng cao của nhân dân.
                                                                                             DHN

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)