• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
Thực hiện mới 7 đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh 

(CTTĐTBP) - Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong năm 2014, Sở đã phối hợp các viện, trường, sở ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục thực hiện 18 đề tài nghiên cứu và thực hiện mới 7 đề tài...

Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2013 

 

DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2013  

Chi tiết >>>

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)