Bản in     Gởi bài viết  
ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
 Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 302/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến các doanh nghiệp đầu tư nước trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài quý IV và cả năm 2022, cụ thể như sau:
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Tại Điểm a, khoản 2 Điều 72, Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “2. Chế độ báo cáo định kỳ được thực hiện như sau: a) Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động”.

Tại Điều 102, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư

1. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương.

2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 10 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước.

3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ sử dụng”.

Thực hiện chức năng quản lý về đầu tư, nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ như sau:

1. Biểu mẫu và thời hạn báo cáo:

- Báo cáo quý IV năm 2022: Đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo mẫu A.III.1 kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước.

- Báo cáo năm 2022: Thực hiện theo mẫu A.III.2 kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 24/02/2023.

2. Địa chỉ, hình thức gửi báo cáo:

Báo cáo trực tuyến trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, cụ thể:

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; tại địa chỉ: https://fdi.gov.vn, với thông tin tài khoản như sau: Tên đăng nhập: Mã số dự án Mật khẩu mặc định: Abcd@123 (Sau khi đăng nhập, nhà đầu tư/Doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi mật khẩu trong trường hợp cần thiết). Thực hiện đăng nhập và chọn mục “Nộp báo cáo”.

- Các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký cấp tài khoản để thực hiện báo cáo trực tuyến, vui lòng sử dụng tài khoản Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp để báo cáo trực tuyến. Các doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký cấp tài khoản, vui lòng liên hệ sớm với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp tài khoản báo cáo trực tuyến theo quy định.

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ: Đ/c Nguyễn Duy Hải - Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Điện thoại: 0918.767730.

Chi tiết: Công văn 302/SKHĐT-ĐKKD

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)