Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

1. Tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài quý III/2016:

a. Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư: Trong quý III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký  đầu tư được 06 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt gần 12 triệu USD, trong đó có 05 dự án đầu tư đăng ký thực hiện trong các Khu công nghiệp, 01 dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp.

Về thực hiện điều chỉnh tăng vốn: Trong quý III/2013 không có dự án nào đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư.

b. Tình hình thực hiện vốn đầu tư, doanh thu, nộp ngân sách:

Trong 9 tháng 2016 vốn thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 95,4 triệu USD; nộp ngân sách đạt gần khoảng 76 tỷ đồng.

2. Tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2016:

 

a. Cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư: Trong 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được 9 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 33,2 triệu USD, bằng 75 % về số dự án và bằng 132,9% về số vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó:

+ Trong KCN:  16 dự án, vốn đăng ký 32,7 triệu USD.

+ Ngoài KCN:  01 dự án, vốn đăng ký   0,5 USD.

b. Đăng điều chỉnh tăng vốn đầu tư: trong 9 tháng đầu năm 2016 có 03 lượt dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 13,5 triệu USD. Như vậy, tổng số vốn tăng thêm (Cả cấp mới và điều chỉnh) trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trong 9 tháng năm 2016 đạt 46,7 triệu USD. 

 

c. Tình hình thực hiện vốn đầu tư, doanh thu, nộp ngân sách: 

Trong 9 tháng 2016 vốn thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 95,4 triệu USD; nộp ngân sách đạt gần khoảng 76 tỷ đồng.

3. Luỹ kế số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến 30/9/2016:

Tính đến ngày 30/9/2016 lũy kế số dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh còn hiệu lực là 153 dự án, với tổng vốn đăng ký 1.128,182 triệu USD, trong đó:

+ Số dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Hoa Lư: 117 dự án, tổng vốn đăng ký 914,143 triệu USD.  

+ Số dự án ngoài các khu công nghiệp: 35 dự án, tổng vốn đăng ký  214,039 triệu USD.   

Nguồn: Phòng KTĐN

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)