Bản in     Gởi bài viết  
ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUÝ IV VÀ CẢ NĂM 2022. 
Ngày 09/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi Công văn 303/SKHĐT-ĐKKD ngày 09/02/2023 đến Ban quản lý khu kinh tế về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư nước ngoài quý IV và cả năm 2022, cụ thể như sau:
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý đơn vị căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành, phối hợp báo cáo như sau:

1. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý IV năm 2022 tại các khu công nghiệp, khu kinh tế theo mẫu A.IV.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài năm 2022 theo mẫu: A.IV.2, A.IV.3, A.IV.4 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Văn bản phối hợp báo cáo của quý đơn vị vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 24/02/2023 để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chi tiết Công văn 303/SKHĐT-ĐKKD

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)