Bản in     Gởi bài viết  
 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC SỞ TỪ THÁNG 4 NĂM 2021 ĐẾN NAY
 1.1. Ông Võ Sá - Giám đốc Sở (1) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; những nhiệm vụ và công việc được UBND tỉnh giao hoặc ủy quyền cho Giám đốc Sở. Trực tiếp chỉ đạo phòng Đầu tư, Thẩm định và Giám sát đầu tư. (2) Là chủ tài khoản của cơ quan, trực tiếp phụ trách công tác tài chính và công tác cán bộ của Sở. (3) Phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực kế hoạch phát triển KTXH, Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. (4) Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở, Hội đồng xét kỷ luật, Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn của Sở hàng năm, Hội đồng tuyển dụng công chức của Sở, Hội đồng xét tuyển viên chức của Sở; Trưởng Ban chỉ đạo ISO. Tham gia các Hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao.

1.2. Ông Huỳnh Văn Minh - Phó Giám đốc Sở (1) Trực tiếp chỉ đạo phòng Tổng hợp – Quy hoạch và Văn phòng Sở; giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo việc tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực công tác: Đăng ký doanh nghiệp; kinh tế tập thể; sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp 2 nhà nước; các lĩnh vực, nhiệm vụ còn lại thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và Phòng Tổng hợp – Quy hoạch được ban hành tại Quyết định số 423/QĐ-SKHĐT ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngoài các nhiệm vụ đã giao tại mục 1.1 và 1.3 của Thông báo này). (2) Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở và tham gia các hội đồng, Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao. (3) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

1.3. Ông Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc Sở (1) Trực tiếp chỉ đạo phòng Đăng ký kinh doanh; giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo việc tham mưu UBND tỉnh các lĩnh vực công tác: công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; ký quỹ đầu tư các dự án đầu tư của doanh nghiệp; các lĩnh vực, nhiệm vụ còn lại thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh được ban hành tại Quyết định số 423/QĐSKHĐT ngày 25/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (ngoài các nhiệm vụ đã giao tại mục 1.1 và 1.2 của Thông báo này). (2) Trưởng Ban Biên tập Website của Sở. (3) Tham gia các hội đồng và Ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ liên quan được giao. (4) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)