Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Chơn Thành 

Thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015, Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 295/QĐ-SKHĐT ngày 25/3/2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra tại đơn vị huyện Chơn Thành.

Đoàn tiến hành thanh tra công tác đấu thầu và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Chơn Thành đối với 08 dự án: Xây dựng nhà bếp và nhà Văn phòng Trường mầm non Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành; Xây dựng đường Trung tâm hành chính – Minh Hưng đi Quốc lộ 13 huyện Chơn Thành. Dài 1.386,7m; Xây dựng đường nhựa Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành. Dài 2.060m; Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu; Xây dựng Đường QL14 đi xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Xây dựng Trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên  huyện Chơn Thành  tỉnh Bình Phước; Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, để thực hiện và quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận và kiến nghị một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình thanh kiểm tra 08 dự án do Ban QLDA huyện Chơn Thành làm chủ đầu tư, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (Báo cáo KTKT) và kế hoạch đấu thầu của các dự án trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với Ban QLDA huyện Chơn Thành: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối với hầu hết các công trình sử dụng vốn ngân sách của huyện. Nhìn chung Ban QLDA đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình do UBND huyện  Chơn Thành giao.

2. Những sai sót

Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số sai sót. Cụ thể:

2.1. Về công tác lập,  thẩm định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT)

a. Các sai sót

Việc trình, thẩm định và phê duyệt Dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành (Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/3/2014) khi chưa có Quyết định hủy bỏ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt dự án thảm bê tông nhựa đường N3 (từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm) là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục do trên đoạn đường trên cùng lúc tồn tại hai dự án đã được phê duyệt khác nhau.

b. Biện pháp xử lý, khắc phục:

Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện  có trách nhiệm tham mưu  UBND huyện ra quyết định hủy bỏ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 đồng thời cần rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.2. Về công tác lập, thẩm tra phê duyệt thiết kế - dự toán công trình

a. Các sai sót

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu được phê duyệt tại Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 24/09/2013 của UBND huyện Chơn Thành  tính sai (dư) khối lượng đắp đất nền và mua đất để đắp tương ứng với số tiền là 49.120.218 đồng (tính theo đơn giá dự thầu).

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên  huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tính khối lượng đắp cát mương cáp chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể:

+  Theo hồ sơ thiết kế, mương cáp được đắp hoàn toàn bằng đất nhưng dự toán lại tính là vừa đắp bằng cát (bên dưới) và đắp bằng đất (bên trên) dẫn tới khối lượng mời thầu và ký kết hợp đợp đồng chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt với tổng khối lượng đắp đất nhưng tính thành đắp cát là  113,741 m3 (đã tính khối lượng giảm trừ do giảm chiều dài mương cáp).

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp cát là: 420.991đ/m3

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp đất là: 183.599đ/m3

+ Chênh lệch đơn giá là: 420.991-183599 = 237.392 đ/m3

+ Giá trị chênh lệch = 113,741 m3 x 237.392 đ/m3 = 27.001.085đ

b. Biện pháp xử lý:

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành - Hạng mục: 08 phòng học lầu do Công ty TNHH Nhật Tân thi công số tiền là 49.120.218 đồng do tính sai khối lượng đắp đất và mua đất để đắp.

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên  huyện Chơn Thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh thi công số tiền là 27.001.085đ do sử dụng sai đơn giá từ đắp đất thành đắp cát.

2.3. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

a. Các tồn tại, sai sót

- Ban QLDA huyện Chơn Thành chưa tiến hành việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của một số gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thuộc dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành trước khi triển khai thực hiện.

- Không trình UBND huyện điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường nhựa Trung Lợi thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành.

b. Biện pháp xử lý:

 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.4. Về về đăng tải thông tin trong đấu thầu

a. Các sai sót

- Chủ đầu tư chưa thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo Đấu thầu của các dự án: 1/ Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm huyện Chơn Thành; 2/ Dự án Xây dựng đường nhựa Trung Lợi thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành; 3/ Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu; 4/ Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành.

- Đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành và Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm huyện Chơn Thành, chủ đầu tư chỉ đăng tải thông báo mời thầu (03 kỳ) trên báo Tuổi trẻ mà không đăng tải thông báo mời thầu trên báo Đấu thầu là chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

b. Biện pháp xử lý:

 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.5 Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

a. Các sai sót

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Nhà bếp và nhà văn phòng Trường mầm non Minh Hưng huyện Chơn Thành, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đạt Hòa không thực hiện nội dung hiệu chỉnh sai lệch về mặt khối lượng là chưa đảm bảo các quy định về đánh giá hồ sơ đề xuất.

b. Biện pháp xử lý:

Ban Quản lý dự án Chơn Thành cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức và chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

File đính kèm: Nguyên văn Kết luận 907/KL-SKHĐT ngày 04/8/2015.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)