Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Bù Đốp 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra được ban hành tại Quyết định số 1569/QĐ-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-SKHĐT ngày 18/7/2016 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tại đơn vị huyện Bù Đốp.

Đoàn tiến hành thanh tra về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Bù Đốp đối với 04 dự án: Xây dựng nhà làm việc đoàn thể và hội trường xã Thanh Hòa; Xây dựng 06 phòng học bộ môn, phòng chức năng Trường THCS Thanh Bình; Xây dựng đường nhựa D1, huyện Bù Đốp; Xây dựng nhà làm việc Khối đoàn thể và Hội trường xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp, UBND xã Hưng Phước huyện Bù Đốp và UBND xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, để thực hiện và quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận và kiến nghị một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình thanh tra 04 dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp làm chủ đầu tư 02 dự án, UBND xã Hưng Phước huyện Bù Đốp làm chủ đầu tư 01 dự án và UBND xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp làm chủ đầu tư 01 dự án nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bù Đốp: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

- Đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối các công trình trọng điểm có quy mô lớn sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện. Với 02 dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, Ban quản lý dự án xây dựng khu vực huyện Bù Đốp đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình do UBND huyện giao.

- Đối với UBND xã Hưng Phước huyện Bù Đốp: Đây là đơn vị vừa là chủ đầu tư vừa là quản lý sử dụng công trình nhìn chung UBND xã Hưng Phước đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình do UBND huyện Bù Đốp giao.

- Đối với UBND xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp: Đây là đơn vị vừa là chủ đầu tư vừa là quản lý sử dụng công trình nhìn chung UBND xã Thanh Hòa đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình do UBND huyện Bù Đốp giao.

2. Những mặt còn tồn tại

Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án còn một số tồn tại, sai sót. Cụ thể:

2.1. Về công tác lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình

Qua kiểm tra dự toán được duyệt công trình Xây dựng đường nhựa D1, huyện Bù Đốp phát hiện dự toán tính sai khối lượng xây mương đá hộc mác 75 với tổng số tiền là 117.363.557 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn, năm trăm năm mươi bảy đồng).

2.2. Công tác quyết toán:

Qua kiểm tra hồ sơ quyết toán được duyệt công trình Xây dựng nhà làm việc khối đoàn thể và hội trường xã Hưng Phước phát hiện giá trị xây lắp tính sai là 156.248.029 đồng, bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi tám ngàn, không trăm hai mươi chín đồng (chi tiết theo Phụ lục kèm theo).

2.3. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Các chủ đầu tư Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp, UBND xã Hưng Phước và UBND xã Thanh Hòa huyện Bù Đốp đều chưa tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư.

2.3. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp: chưa thẩm định Hồ sơ mời thầu quy định tại Điều 105 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, chưa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 106 Nghị định 63/2014/NĐ-CP cho gói thầu xây lắp Xây dựng đường nhựa D1 huyện Bù Đốp; Chưa tổ chức thẩm định HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt theo quy định tại Khoản 6 Điều 59 Nghị định 85/2009/NĐ-CP cho gói thầu xây lắp Xây dựng 06 phòng học bộ môn, phòng chức năng Trường THCS Thanh Bình.

2.4. Về ký kết hợp đồng

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp Quá trình lựa chọn nhà thầu thiếu thủ tục thương thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và chưa ký kết hợp đồng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP gói thầu tư vấn thiết kế lập báo cáo KTKT- dự toán công trình xây dựng đường nhựa D1 huyện Bù Đốp.

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bù Đốp: Trong ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng 06 phòng học bộ môn, phòng chức năng Trường THCS Thanh Bình với Công ty Cổ phần tư vấn ACC giá hợp đồng tạm tính là không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

- UBND xã Thanh Hòa chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX công trình Xây dựng nhà làm việc đoàn thể và hội trường xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp là chưa đúng quy định tại Khoản 19 Điều 2 Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, gói thầu thẩm tra thiế kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Xây dựng nhà làm việc đoàn thể và hội trường xã Thanh Hòa ký hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là không phù hợp theo quy định Luật Đấu thầu, thiếu cơ sở pháp lý cần thiết.

File đính kèm: Nguyên văn Kết luận 1429/KL-SKHĐT ngày 21/9/2016.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)