Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý thực hiện dự án đầu tư tại Sở Giao thông vận tải. 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra được ban hành tại Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1200/QĐ-SKHĐT ngày 07/10/2015 tiến hành thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư (bằng nguồn vốn đầu tư phát triển) tại Sở Giao thông - Vận tải

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra 06 dự án (Trong đó: Ban Quản lý dự án ngành giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư 01 dự án, Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế ngành giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư 05 dự án) tình hình thực hiện công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại Sở Giao thông - Vận tải. Các dự án được tiến hành thanh tra gồm:

1. Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.751 đoạn từ Km 13+000-Km7+000 tỉnh Bình Phước.

2. Vét mương, cặp lề đường ĐT.756 đoạn từ Km0+000-Km10+000 và đoạn từ Km 38+500-Km 50+000 tỉnh Bình Phước.

3. Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.758 đoạn từ Km13+500 đến Km24+300 tỉnh Bình Phước.

4. Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn từ Km14+500 – Km24+000 tỉnh Bình Phước.

5. Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.759B đoạn từ Km26+000-Km40+000 tỉnh Bình Phước.

6. Xây dựng đường tránh các điểm đen trên ĐT 741 tại khu vực Nhà máy thủy điện Thác Mơ

Qua quá trình thanh tra 06 dự án (Ban Quản lý dự án ngành giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư 01 dự án, Ban quản lý vốn sự nghiệp kinh tế ngành giao thông vận tải làm đại diện chủ đầu tư 05 dự án), nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án còn một số thiếu sót trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và vài sai sót nhỏ trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

Để thực hiện và quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

1. Đối với Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo Ban quản lý Dự án ngành giao thông vận tải, Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế ngành giao thông vận tải họp rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư và thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu trong thời gian tới.

- Chỉ đạo Ban quản lý Dự án ngành giao thông vận tải, Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp kinh tế ngành giao thông vận tải tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót được nêu cụ thể trong báo cáo kết luận thanh tra.

2. Đối với Ban Quản lý Dự án vốn sự nghiệp kinh tế ngành giao thông vận tải

 Tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót nêu cụ thể trong báo cáo kết luận thanh tra và tổ chức họp rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

3. Đối với Ban quản lý dự án ngành giao thông.

Tiến hành khắc phục tồn tại, sai sót nêu cụ thể trong báo cáo kết luận thanh tra và tổ chức họp rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

4. Đối với Thanh tra Sở

- Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

 Nguồn: Thanh tra Sở.

Người đăng: Phông

 

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)