Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo Kết luận Thanh tra về Đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại thị xã Bình Long 
 
Thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015;
 
Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-SKHĐT ngày 24/6/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc thanh tra về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại thị xã Bình Long.
 

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Đoàn Thanh tra số 707/QĐ-SKHĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có một vài nhận xét, đánh giá như sau: 

 
Qua quá trình thanh tra 06 dự án, Ban Quản lý Dụ án Xây dựng thị xã Bình Long làm chủ đầu tư 03 dự án, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Long làm chủ đầu tư 03 dự án, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.
 
- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án trước khi trình UBND thị xã phê duyệt.
 
- Đối với Ban Quản lý Dụ án Xây dựng thị xã Bình Long: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối với các công trình trọng điểm có quy mô lớn sử dụng vốn ngân sách của thị xã. Nhìn chung Ban Quản lý Dụ án Xây dựng thị xã Bình Long đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình do UBND thị xã Bình Long giao.
 
- Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Long: Đây là đơn vị vừa là chủ đầu tư vừa là quản lý sử dụng công trình trường học trên địa bàn thị xã. Với các dự án trường học đầu tư sử dụng vốn ngân sách của thị xã nhìn chung Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bình Long đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình do UBND thị xã Bình Long giao.
 
 
Nguồn: P.TTra Sở
Người đăng: T.An

 

 

[Trở về]
Triệu chứng của bệnh tiểu đường, Tư vấn mua hàng chonmuachuan, bà bầu nên ăn gì
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, ketqua.tv

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)