Bản in     Gởi bài viết  
Kết luận thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh 

Thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015,
Đoàn Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 958/QĐ-SKHĐT ngày 11/08/2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thanh tra tại đơn vị huyện Lộc Ninh.

Đoàn tiến hành thanh tra về công tác đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại huyện Lộc Ninh đối với 05 dự án: Xây dựng Kho lưu trữ, trụ sở phòng Nội vụ huyện Lộc Ninh; Xây dựng Đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh; Xây dựng Trường mầm non xã Lộc Thành; Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú; Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các quy định của nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, để thực hiện và quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước tốt hơn trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận một số nội dung tại báo cáo kết luận thanh tra như sau:

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình thanh tra 05 dự án, Ban Quản lý Dự án huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 03 dự án, Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư 01 dự án và UBND xã Lộc Thịnh làm chủ đầu tư 01 dự án, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với Ban Quản lý dự án huyện Lộc Ninh: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối với các công trình trọng điểm có quy mô lớn sử dựng vốn ngân sách của huyện. Nhìn chung, Ban Quản lý dự án huyện Lộc Ninh đã hoàn thành tốt vai trò làm chủ đầu tư các dự án do UBND huyện Lộc Ninh giao.

- Đối với Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh: Đây là cơ quan chuyên ngành được UBND huyện giao làm chủ đầu tư một số dự án. Nhìn chung đơn vị đã hoàn thành vai trò của làm chủ đầu của mình tuy nhiên vẫn còn vài sai sót nhỏ trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

- Đối với UBND xã Lộc Thịnh: Đây là đơn vị vừa là chủ đầu tư vừa là quản lý sử dựng công trình địa bàn xã. Nhìn chung UBND xã Lộc Thịnh đã hoàn thành vai trò của làm chủ đầu của mình tuy nhiên vẫn còn vài sai sót nhỏ trong quá trình quản lý thực hiện dự án.

2. Những tồn tại, sai sót

Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số tồn tại, sai sót. Cụ thể:

a. Các tồn tại, sai sót

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh tính sai dư khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công ở hạng mục bờ kè kênh mương và phần an toàn giao thông tương ứng với số tiền (tính theo đơn giá hợp đồng) là 73.310.652 đồng (Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú tính sai dư lượng so với thiết kế bản vẽ thi công tương ứng với số tiền (tính theo đơn giá hợp đồng) là 2.675.232 đồng (Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

b. Biện pháp xử lý:

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng 08 phòng học lầu Trường tiểu học Lộc Phú, do Công ty TNHH An Thái thi công số tiền là 2.675.232 đồng do dự toán tính sai dư khối lượng như đã nêu.

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường, bờ kè từ cầu Lâm Trường đến cầu ngập thị trấn Lộc Ninh do Công ty TNHH xây dựng Hoa Thịnh Phước thi công với số tiền là 73.310.652 đồng do tính sai dư khối lượng so với thiết kế bản vẽ thi công hạng mục bờ kè kênh mương và phần an toàn giao thông.

2.2. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

a. Tồn tại, sai sót

UBND xã Lộc Thịnh chưa tiến hành việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của một số gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư (Gói thầu Tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình) thuộc công trình Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh trước khi triển khai thực hiện.

b. Biện pháp xử lý:

UBND xã Lộc Thịnh rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.3. Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

a. Các tồn tại, sai sót

- Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh chưa tổ chức thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi phê duyệt. Chưa tổ chức thực hiện gói thầu bảo hiểm theo KHĐT được UBND huyện Lộc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 24/10/2013.

b. Biện pháp xử lý:

 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.4. Về ký kết hợp đồng

a. Các tồn tại, sai sót

- UBND xã Lộc Thịnh ký hợp đồng thẩm tra dự toán với Công ty TNHH MTV XD Khánh Thịnh, trong hợp đồng không có hình thức hợp đồng là chưa đúng so với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

- UBND xã Lộc Thịnh chưa tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng trước khi ra quyết định chỉ định thầu đối với Gói thầu lập báo cáo KTKT công trình và gói thầu thẩm tra dự toán công trình Xây dựng Đường tổ 3, tổ 4 ấp Chà Là xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

b. Biện pháp xử lý:

 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.5. Về các nội dung khác

- Đội quản lý công trình đô thị huyện Lộc Ninh không thực hiện việc mua bảo hiểm công trình.

b. Biện pháp xử lý:

 Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

File đính kèm: Nguyên văn Kết luận 1194/KL-SKHĐT ngày 07/10/2015

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)