• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 

 

HƯỚNG DẪN
 Xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016

 

Căn cứ Công văn số 3786/BKHĐT ngày15/6/2015 của Bộ Kế họach và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016,
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 theo khung hướng dẫn như sau:
 
I. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2015.
1. Trên cơ sở số liệu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015, căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã tổ chức đánh giá kết quả đã đạt được, trong đó chú trọng đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chương trình hành động số 33/CTr-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh, Đồng thời làm rỏ nguyên nhân đạt được, khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai kế hoạch.
2. Dự báo khả năng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH của cả năm 2015: trên cơ sở số liệu thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 và triển vọng trong 6 tháng còn lại để ước khả năng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 ( do ngành minh, cấp mình thực hiện nhất là các chỉ tiêu được HĐND tỉnh thông qua )
3. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt được mục tiêu đề ra ở mức phấn đấu cao nhất.
 
II. Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016.
1 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 phải kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Căn cứ các mục tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, dự báo tình hình quốc tế và trong nước có tác động, ảnh hưởng tới sự phát triển ngành, lĩnh vực, các sở, ban, ngành, địa phương, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và cập nhật đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015
2 Định hướng chung.
a) Mục tiêu tổng quát.
Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, nâng cao chất lượng tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.
b) Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016.
Căn cứ dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2015, dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu có tính định hướng để xây dựng kế hoạch năm 2016.
* Các chỉ tiêu kinh tế:
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,9% (theo giá 2010).
- Kim ngạch xuất khẩu: 1.105 triệu USD (năm 2015 ước thực hiện 1.000 triệu USD)
- Kim ngạch nhập khẩu: 300 triệu USD (năm 2015 ước thực hiện 280 triệu USD)
- Thu ngân sách (cả thu nội địa và xuất nhập khẩu) là 3.300 tỷ đồng.
- Tổng chi ngân sách 6.870 tỷ đồng
* Các chỉ tiêu xã hội, môi trường.
- Tỷ lệ giảm sinh duy trì ở mức 0,2%o
- Tỷ lệ xã đạt phổ cập THCS duy trì 100%.
- Tỷ lệ phổ cập mầm non 5 tuổi: 98%
- Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 100%
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm là 1% (năm 2015 ước thực hiện 1%).
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 15,5% (năm 2015 ước thực hiện 15,5%)
- Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 90% (năm 2015 ước thực hiện 75%)
- Số gường bệnh trên vạn dân đạt 26,5 gường (năm 2015 ước thực hiện 25 gường/vạn dân).
- Số bác sỹ trên vạn dân là 7,2 bác sỹ (năm 2015 ước thực hiện 6,5 bác sỹ).
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 73,5% (năm 2015 ước thực hiện 72%).
- Giải quyết việc làm cho 32.200 lao động (năm 2015 ước thực hiện 32.200 lao động).
- Tỷ lệ lao động được qua đào tạo là 42% (năm 2015 ước thực hiện 38%).
- Tỷ lệ thất nghiệp thành thị <3,5% .
- Tỷ lệ dân số sử dụng điện 98,2% (năm 2015 ước thực hiện 98%).
- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91% (năm 2015 ước thực hiện 90%).
- Tỷ lệ che phủ rừng (chung) là 66,9% (năm 2015 ước thực hiện 65,7%).
c) Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.
- Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp công nghiệp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ. Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, nhất là các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh. Khai thác tốt thị trường nội địa.
- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, mục tiêu Chương trình số 116/CTr-UBND ngày 09/6/2014 về tăng cường thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hợp tác…
Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội… theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người lao động và doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách trong thu, chi ngân sách nhà nước. Tập trung giải quyết nợ đọng thuế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách tiền tệ, tăng dự nợ tín dụng phù hợp với việc nâng cao chất lượng tín dụng. Huy động, thu hút các nguồn lực (ngân sách, xã hội hóa, PPP, FDI…) để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Tập trung giảm nghèo bền vững. Thực hiện các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các di sản văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao thường xuyên. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em; phát triển thanh niên.
- Tăng cường công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; kiểm soát chặt chẽ các các nguồn gây ô nhiểm, nhất là các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư tập trung. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.
-  Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy nhà nước; cải thiện chỉ số PCI cấp tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp.
-  Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác phát triển.
3. Hướng dẫn xây dựng mẫu biểu.
Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 bên cạnh báo cáo đánh giá (như phần 1 ở trên) các cấp, các ngành thực hiện xây dựng các chỉ tiêu cụ thể theo các biểu sau:
- Biểu số 1: Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp.
- Biểu số 2: Các chỉ tiêu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ.
- Biểu số 3: Các chỉ tiêu xã hội.
- Biểu số 4: Các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
- Biểu số 5: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.
- Biểu số 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.
- Biểu số 7: Chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.
- Biểu số 8: Danh mục các dự án quy hoạch.
Ghi chú các số liệu xây dựng các chỉ tiêu kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) được thể hiện theo yêu cầu cụ thể trong hệ thống biểu mẫu.
 
III. Phân công nhiệm vụ.
1 Đối với Cục Thống kê: Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng Thống kê các huyện, thị tham mưu UBND các huyện, thị đánh giá tình hình thực hiện năm 2015, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2015 của các huyện, thị, đồng thời báo cáo Cục Thống kê tỉnh để Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước cả năm 2015 của toàn tỉnh để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
2 Đối với các huyện, thị:Báo cáo đánh giá kế hoạch 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016 bằng lời kèm theo các biểu số 1, 2, 3, 4,5,7.
3. Đối với các sở, ban, ngành.
3.1 Biểu số 1 (Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp)
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thưc hiện các chỉ tiêu 1,2,3,4,5,12.
- Sở Công thương thực hiện các chỉ tiêu 6,7,8.
- Sở Tài Chính thực hiện các chỉ tiêu 9,10,11.
3.2. Biểu số 2 (Các chỉ tiêu nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu). 
- Phần A (Nông, lâm nghiệp, và thủy sản): Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.
- Phần B, C, D (CN-XD và dịch vụ, xuất nhập khẩu): Sở Công thương thực hiện.
3.3. Biểu số 3: (Các chỉ tiêu về xã hội).
- Sở Y tế thực hiện các chỉ tiêu phần I, V và một vài chỉ tiêu có liên quan tại phần IV.
- Sở Lao động TB&XH thực hiện các chỉ tiêu tại phần II,III.
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện các chỉ tiêu tại phần VI và một vài chỉ tiêu có liên quan tại phần IV.
- Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện các chỉ tiêu tại phần VII.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Đài phát thanh truyền hình, Nội vụ thực hiện các chỉ tiêu tại phần IV có liên quan đến đơn vị mình.
3.4. Biểu số 4: Các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
- Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện các chỉ tiêu số 1,2. Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện các chỉ tiêu số 3,4,5.
3.5. Biểu số 5: Các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.
Phần A (Phát triển doanh nghiệp): Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh thực hiện.
Phần B (Phát triển kinh tế tập thể): Liên minh hợp tác xã thực hiện.
3.6. Biểu số 6: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện.
3.7. Biểu số 7: Sở, ban, ngành tổng hợp và xây dựng chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương, sở ngành quản lý.
3.8. Biểu số 8: Danh mục các dự án quy hoạch.
Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã tổng hợp các danh mục dự án quy hoạch có liên quan tại đơn vị theo các nội dung yêu cầu tại biểu số 8. Danh mục các dự án quy hoạch xây dựng kế hoạch năm 2015 phải nằm trong danh mục các dự án đã được các Bộ, ngành và địa phương đăng ký trong kế hoạch 5 năm 2011-2015.
 
IV. Tổ chức thực hiện.
1. Các ngành, huyện thị căn cứ khung hướng dẫn trên xây dựng báo cáo của đơn vị mình (báo cáo bằng lời) và các bảng biểu số liệu phù hợp kèm theo. Những chỉ tiêu đánh giá năm 2015 và chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 nếu khác với khung hướng dẫn cần thiết minh cụ thể những căn cứ.
2. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều. Do đó để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2015 và gửi file qua địa chỉ dangnguyenskhdtbp@gmail.com.
Lưu ý: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016 và hệ thống biểu mẫu (đính kèm) được đăng trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: .
 
 
                              Các biểu mẫu dành cho các sở, ban ngành
 
 
 
 
Nguồn: P.TH Sở
Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)