• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 
 
HƯỚNG DẪN
Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016

 

Căn cứ Công văn số 3686/BKHĐT-TH ngày 11/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016;
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 theo khung hướng dẫn sau:
 
I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015:
1. Các cấp, các ngành đánh giá kết quả thực hiện  kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2015 đã được UBND tỉnh giao quản lý theo từng nguồn vốn(vốn ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn chương trình MTQG, vốn ODA...). Báo cáo phải nêu cụ thể từng công trình, dự án về  khối lượng thực hiện, giải ngân vốn kế hoạch đã giao đến  30/6/2015 và ước cả năm 2015.
2. Những các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015.
3. Kiến nghị.
 
II. Về xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
Kế hoạch đầu tư phát triển được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư công,  Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số: 09/CT-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2016; Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển ước cả năm 2015, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2016 và kế hoạch đầu tư công  trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
1. Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016.
- Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc cơ quan, đơn vị và cấp mình quản lý.
- Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khác ngoài ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án thuộc cơ quan, đơn vị và cấp mình quản lý.
- Dự kiến những  thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn trong năm 2016 để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương.
2. Lập kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNN năm 2016
2.1. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
Trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; căn cứ những đặc điểm, điều kiện thực tế, các cấp, các ngành  lập kế hoạch đầu tư công năm 2016 theo các nguyên tắc, tiêu chí sau:
2.1.1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020; phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm trình cấp có thẩm quyền.
2.1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2016 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư.
2.1.3. Việc phân bổ vốn đầu tư từ NSNN năm 2016 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:
a) Chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.
b) Bố trí kế hoạch vốn theo đúng thứ tự ưu tiên như sau:
(1) Bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).
(2) Trả nợ vốn vay, vốn đã ứng trước.
(3) Bố trí vốn để xử lý nợ đọng XDCB theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
(4) Bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp, dở dang của giai đoạn 2011 - 2015 chuyển sang giai đoạn 2016 - 2020;
(5) Bố trí cho các dự án khởi công mới (sau khi đã bố trí đầy đủ kế hoạch vốn theo thứ tự ưu tiên trên) cho các dự án thật sự cấp bách và đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:
- Dự án nằm trong quy hoạch được duyệt;
- Xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;
- Có quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công tính đến ngày 31/10/2015.
- Chỉ được thực hiện khối lượng trong kế hoạch để tránh gây ra nợ đọng XDCB.
c) Không bố trí vốn đầu tư từ NSNN cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn NSNN. Bố trí đảm bảo đúng tính chất nguồn vốn XDCB.  
2.2. Định hướng khả năng cân đối vốn XDCB năm 2016:
2.2.1. Dự kiến tổng nguồn vốn trong cân đối của tỉnh tăng 10% so với năm 2015 (trừ nguồn thu sử dụng đất, trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình MTQG)
2.2.2. Đối với các huyện, thị xã:
- Dự kiến vốn phân cấp tăng 10% so với năm 2015.
- Chủ động xác định vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, thu từ các nguồn huy động hợp pháp theo dự kiến khả năng thu được trong năm.
- Chủ động đề xuất vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để đảm bảo mục tiêu đề ra.
2.2.3. Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đầu tư cho mỗi huyện, thị xã 01 công trình (ưu tiên công trình xây dựng trường mầm non, mẫu giáo) và bố trí trong năm kế hoạch 50% vốn trên tổng mức đầu tư công trình.
2.3. Xây dựng danh mục và bố trí vốn cho từng dự án kế hoạch năm 2016.
2.3.1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển.
- Biểu mẫu số: 1, 2A, 2B.  
- Biểu mẫu số 3: các đơn vị có sử dụng vốn hỗ trợ mục tiêu từ Trung ương báo cáo (các huyện, thị xã sử dụng biểu mẫu số để báo cáo các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh).
- Biểu số 6: các đơn vị sử dụng vốn ODA báo cáo.
2.3.2. Kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
- Biểu mẫu số 5:
2.3.3. Kế hoạch vốn TPCP.
- Biểu mẫu số 4: các đơn vị sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ báo cáo.
 
III. Tiến độ thực hiện.
Việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều, do đó để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành gửi báo báo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2015 và gửi file qua địa chỉ: tientaiskhbp@gmail.com.
Lưu ý: các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2016 và hệ thống biểu mẫu (đính kèm) được đăng trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: .
 
 
                              Các biểu mẫu dành cho các sở, ban ngành
 
 
Nguồn: P.TH Sở
Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)