• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 
 Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;
Thực hiện Công văn số 5006/BKHĐT-TH ngày 4/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 

tải biểu mẫu tại đây

Nội dung cụ thể

 I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020:

- Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn 7 tháng và ước cả năm 2020 (yêu cầu các ngành, chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn và các huyện, thị báo cáo từng công trình, dự án cụ thể về khối lượng thực hiện, giải ngân đến 31/7 và ước cả năm 2020).
 

- Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ; Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/4/2020 của chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020.  

- Kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, trong đó báo cáo rõ nguyên nhân của các khó khăn, vướng mắc.
- Giải pháp, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn trong những tháng cuối năm 2020.
 

 
II. Lập Kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Phải bám sát các mục tiêu, chủ trương của Đảng bộ các cấp và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong, từng lĩnh vực của địa phương.
- Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 phù hợp với hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 quy định tại Công văn 2713/UBND-TH ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh; Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ Tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. 
- Phải phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2021.
- Việc phân bổ vốn đảm bảo theo thức tự ưu tiên: Thanh toán nợ đọng XDCB (nếu có); dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án xử dụng vốn ODA; vốn đối ứng các dự án đầu tư theo hình thức PPP; dự án chuyển tiếp theo tiến độ được phê duyệt (đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án nhóm B không quá 4 năm và nhóm C không quá 3 năm); dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021; vốn cho các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch; vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2021-2025; đối với các dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2021 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công;   
- Không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.
- Đối với các huyện, thị, thành phố: Vốn cân đối theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân cấp cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 tăng khoảng 5% so với năm 2020 (theo kế họach của HĐND tỉnh giao đầu năm 2020).
III. Nội dung lập kế hoạch đầu tư công năm 2021: Bao gồm 2 phần.
1. Báo cáo đánh giá: Phần I  của hướng dẫn này.
2. Hệ thống biểu mẫu:
- Biểu số 1: Các huyện, thị, thành phố báo cáo. 
- Biểu số 2: Các huyện, thị, thành phố, ngành và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo. 
- Biểu số 3: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo.
- Biểu số 4: Các huyện, thị, thành phố và Văn phòng điều phối chương trình MTQG NTM báo cáo.
 

VI. Tiến độ thực hiện.

Việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều. Do đó để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/10/2020 theo hai hình thức báo cáo bằng văn bản và qua địa chỉ email: daututhamdinhskhdtbp@gmail.com. Trong quá trình triển khai lập kế hoạch các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Sở kế hoạch và Đầu tư để xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc./.
Lưu ý: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 và hệ thống biểu mẫu được đăng trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn
[Trở về]
Tư vấn mua hàng chonmuachuan
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)