Bản in     Gởi bài viết  
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
--------------------------------

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Vị trí pháp lý

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở) có cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và một đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là phòng). Các phòng này nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực được giao, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng làm việc theo chế độ Trưởng phòng, giải quyết các vấn đề được Giám đốc Sở phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc Sở phụ trách và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công. Trưởng các phòng có trách nhiệm phân công từng cán bộ, công chức (CBCC) trong phòng thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời quản lý CBCC trong phòng để có cơ sở cho việc nhận xét đánh giá CBCC theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng đã đề ra.

Điều 2. Chế độ báo cáo

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và Ban Giám đốc Sở

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các phòng, đơn vị thuộc Sở bao gồm:

1. Văn phòng;

2. Thanh tra;

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

4. Phòng Đăng ký Kinh doanh;

5. Phòng Kinh tế ngành;

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

7. Phòng Kinh tế đối ngoại;

8. Phòng Khoa giáo – Văn xã;

9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân;

10. Trung tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Điều 4. Văn Phòng Sở:

1. Chức năng:           

- Văn phòng Sở là đơn vị thuộc Sở có chức năng tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở; trực tiếp tham mưu Ban Giám đốc công tác cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán; quản trị, hành chính; thi đua - khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo Giám đốc Sở việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Riêng Bộ phận một cửa, một cửa liên thông có quy chế hoạt động riêng.

- Văn phòng Sở có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, là bộ phận có chức năng quản lý việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, có quy chế hoạt động riêng.

- Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở. Đồng thời chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tổ chức nhân sự:

- Nghiên cứu và tham mưu văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở;

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng của phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của UBND cấp tỉnh;

- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, tiếp nhận, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ của cơ quan;

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCC của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; các chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC và các chế độ chính sách khác theo quy định;

- Phối hợp với phòng Thanh Tra trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCC hằng năm;

- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

b) Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở; tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở (hàng tuần, hàng tháng, sơ kết, tổng kết và theo yêu cầu của lãnh đạo Sở) và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.

- Trực tiếp quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.

- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở và công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

- Giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở.

-  Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT): 

+ Quản lý mạng máy tính toàn cơ quan;

+ Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở (xây dựng dự toán, lập kế hoạch  ứng dụng CNTT, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực CNTT...).

+ Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung kết cấu mục tin và quản trị cổng thông tin điện tử của Sở; theo dõi và tổ chức triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, công tác quản lý và điều hành công việc của đơn vị.

c) Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu-chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện.

- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: kinh phí CNTT, Kinh phí Quy hoạch, chương trình dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa,…

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.

- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.

d) Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở:

- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

- Quản lý hệ thống văn bản đến – đi của Sở.

- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.

- Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.

- Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định.

- Xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở.

đ) Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan .

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, khối thi đua, cụm thi đua và Hội đồng xét sáng kiến.

- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.

e) Công tác Hành chính - Quản trị:

-  Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng-Kỷ luật; Hội đồng Lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; ISO 9001:2008 trong Quản lý hành chính nhà nước, Công nghệ thông tin của Sở;

- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy.

- Thực hiện công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.

- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.

- Phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC trong cơ quan.

- Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ cơ quan.

g) Công tác pháp chế:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, Trung Tâm đơn vị thuộc Sở Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

- Tổng hợp ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do các phòng, đơn vị trong Sở soạn thảo.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống hoá các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổng hợp, trình Giám đốc Sở kết quả rà soát văn bản qui phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

h) Công tác Tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở:

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở và các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phòng phụ trách theo định kỳ (6 tháng và năm).

- Tổng hợp xây dựng báo cáo tháng từ các phòng, Trung tâm thuộc Sở để báo cáo tại Cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở.

- Tổng hợp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở.

- Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác dân quân tự vệ cơ quan.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Văn phòng có quyền yêu cầu các phòng, trung tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Văn phòng Sở được tổ chức bao gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ, trong đó:

- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về Báo cáo tháng, thông báo kết luận giao ban, lịch công tác tuần, giấy giới thiệu, danh sách đề cử vào các Ban chỉ đạo trong tỉnh, trích lục, sao y văn bản và một số loại giấy tờ hành chính.

Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc Văn phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Văn phòng: là CBCC, nhân viên hợp đồng thuộc Sở; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh  và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 5. Thanh tra Sở:

1. Chức năng:

Thanh tra Sở là đơn vị thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó giám đốc Sở theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác  của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Thanh tra Sở có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

- Kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng năm.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Phối hợp với các phòng kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

- Thanh tra; kiểm tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị trực thuộc sở thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi được phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước của sở

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, trung tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Thanh tra Sở được tổ chức bao gồm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các chuyên viên, thanh tra viên, trong đó:

- Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách. Được trưng tập công chức, viên chức thuộc Sở tham gia hoạt động thanh tra.

- Phó Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Chánh Thanh tra quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Thanh tra Sở: là CBCC thuộc Sở, đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ của thanh tra Kế hoạch và Đầu tư. Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.

Từng cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh  và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Thanh tra Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 6. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

1. Chức năng:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực Quốc phòng - an ninh, tài chính - tín dụng và các huyện thị trong tỉnh. Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Sở Tài chính trong việc lập kế hoạch vốn, bố trí kế hoạch vốn, tổng hợp điều hòa, điều chỉnh vốn đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác; điều hoà, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia nghiên cứu và tổng hợp kết quả nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư trên địa bàn; làm đầu mối tổng hợp kết quả nghiên cứu của các sở, ngành khác về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh;

- Làm đầu mối về công tác quản lý quy hoạch; công bố và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp  kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.

- Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách tỉnh cho các đơn vị trong tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Sở Tài chính trong việc lập kế hoạch đầu tư phát triển, phân bố vốn ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản các huyện, thị xã và các đơn vị Quốc phòng - An ninh, các tổ chức tài chính – tín dụng; báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn;

- Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát trin kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

- Tham mưu thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phối hợp các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững.

- Tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, trung tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch: Trực tiếp giúp Giám đốc Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, Giám đốc Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Phòng Tổng hợp, Quy hoạch: chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Tổng hợp, Quy hoạch nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

1. Chức năng:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác: Đấu thầu; thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, đề xuất dự án đầu tư theo hình thức PPP; thẩm định các dự án đầu tư (bao gồm các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước); thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì tổ chức thẩm định các dự án đầu tư nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở theo phân cấp hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản của Sở theo trình tự tổ chức thẩm định dự án.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị trong Sở thẩm định các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác.

- Chủ trì tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thẩm định, tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công, đề xuất dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh.

- Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác đấu thầu:

+ Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản tnh Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư; Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh là chủ đầu tư;

+ Chủ trì tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

- Tham gia cùng các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở trong việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Sở.

- Tổng hợp báo cáo công tác giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo có liên quan khác. 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Tham gia nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, trung tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 8. Phòng Kinh tế ngành:

1. Chức năng:

Phòng Kinh tế ngành là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực (khối kinh tế ngành): Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, khu kinh tế, Ban Dân tộc, và các ngành khác thuộc khối sản xuất; làm đầu mối tổng hợp chương trình mục tiêu quốc gia.

Phòng Kinh tế ngành chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Chủ trì theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc góp ý lập các quy hoạch khác.

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch  phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị được giao Phòng quản lý.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được lãnh đạo Sở giao.

- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách, vốn ODA vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (về kế hoạch, qui hoạch, CTMT….).

- Phối hợp thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công.

- Tham gia phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh; phối hợp trong việc thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc khối kinh tế ngành.

- Tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Kinh tế Ngành được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Kinh tế Ngành: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó trưởng phòng Kinh tế Ngành: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Phòng Kinh tế Ngành: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Kinh tế Ngành  nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 9. Phòng Khoa giáo – Văn xã:

1. Chức năng:

Phòng Khoa giáo – Văn xã là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội (khối văn hóa – xã hội) bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông, Phát thanh truyền hình, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND tỉnh, khối Đảng và Đoàn thể và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác; theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia thuộc khối văn hoá – xã hội, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, Vì sự tiến bộ phụ nữ.

Phòng Khoa giáo – Văn xã chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Theo dõi, quản lý và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc góp ý và trình UBND tỉnh dự thảo các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh thuộc lĩnh vực Phòng phụ trách.

- Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch  phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối văn hóa – xã hội do Phòng quản lý.

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối văn hóa – xã hội; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được lãnh đạo Sở giao.

- Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tham gia phối hợp thẩm định chủ trương đầu tư, dự án đầu tư của các chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh; phối hợp trong việc thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi.

- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án nguồn vốn Ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực được phân công (QH, KH, CTMTQG….).

- Tổ chức theo dõi và tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc khối văn hóa – xã hội.

- Tham gia nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Khoa giáo – Văn xã được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó trưởng phòng Khoa giáo – Văn xã: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Phòng Khoa giáo – Văn xã: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Khoa giáo – Văn xã nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 10. Phòng Đăng ký kinh doanh:

1. Chức năng:

Phòng Đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng thực hiện đăng ký Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Luật Hợp tác xã và Nghị định hướng dẫn liên quan; đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

Phòng Đăng ký kinh doanh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở  phân công, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị, địa phương có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác tại Sở.

Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; Cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Thẩm định và tham mưu về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

- Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã; cấp, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã;

- Hướng dẫn liên hiệp hợp tác xã thực hiện các thủ tục về đăng ký, đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi, tổ chức lại, giải thể và phá sản đối với liên hiệp hợp tác xã;

- Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký liên hiệp hợp tác xã;

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Điều 56 của Luật Hợp tác xã;

- Yêu cầu liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện liên hiệp hợp tác xã không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Đăng ký kinh doanh được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc phòng Đăng ký kinh doanh: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của phòng Đăng ký kinh doanh nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 11. Phòng Kinh tế đối ngoại:

1. Chức năng:

Phòng Kinh tế đối ngoại là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trong nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.

Phòng Kinh tế đối ngoại chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu công tác vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; Hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quản lý, theo dõi thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, Ban, ngành, cấp huyện - thị xã và cấp xã; Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn Sở soạn thảo quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch; kế hoạch xúc tiến đấu tư, kế hoạch đầu tư phát triển chung của Tỉnh  để trình cấp có thẩm quyền quyết định; kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

- Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư, đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và nước ngoài trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương và từ địa phương ra nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thị xã tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho những dự án đầu tư theo hình thức PPP) theo quy định; tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho những dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi tình hình triển khai các dự án sau khi được Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Phối hợp với các phòng liên quan thẩm định các dự án đầu tư theo hình thức PPP; các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thị xã xây dựng danh mục, Đề cương dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, và các nguồn viện trợ phi chính phủ. Tổng hợp các danh mục các chương trình dự án sử dụng  nguồn vốn ODA, và các nguồn viện trợ phi chính phủ, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tham mưu giúp Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh (với các nước bạn, các tổ chức nước ngoài, các tỉnh bạn, các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức khác…).

- Xây dựng và tổ chức thực hiện bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng phụ trách.

- Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực ngành quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Kinh tế đối ngoại được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó: 

- Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc phòng Kinh tế đối ngoại: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Kinh tế đối ngoại nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 12. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

1. Chức năng:

- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý Nhà nước về lĩnh vực: tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập th, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ lập báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan theo quy định.

- Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi cần thiết;

- Phối hợp với Trung tâm trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giúp Giám đốc Sở làm đầu mối trong việc tổng hợp theo dõi chỉ số PCI;

- Tham gia nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a) Cơ cấu:

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên, trong đó:

- Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.

- Phó trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

- Các vị trí khác thuộc Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.

b) Biên chế:

Biên chế hành chính của Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Điều 13. Trung Tâm trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa:

1. Chức năng:

Trung tâm Trợ giúp phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo và cung cấp thông tin các dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Tham mưu, giúp giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh;

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh;

- Giúp Giám đốc Sở làm đầu mối trong việc tổng hợp theo dõi chỉ số PCI.

- Điều tra, khảo sát doanh nghiệp hàng năm. Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh theo quy định hiện hành.

- Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của tỉnh về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ; phổ biến chính sách pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn về hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký dự án đầu tư. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

- Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản và thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo đúng chế độ, chính sách quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

b. Thực hiện các hoạt động trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm:

- Về trợ giúp tài chính: Phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh tiếp cận các nguồn tài chính từ các tổ chức tín dụng, các quỹ phát triển doanh nghiệp và các tổ chức hợp pháp khác.

- Về mặt bằng sản xuất: Cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển các cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Về trợ giúp phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu theo Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

- Về đổi mới, nâng cao năng lực công nghệ, trình độ kỹ thuật: Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin về thiết bị, công nghệ; hỗ trợ đánh giá, lựa chọn công nghệ các dịch vụ phát triển kinh doanh.

- Về xúc tiến mở rộng thị trường: Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức về thương mại, đầu tư hội nhập kinh tế quốc tế; phổ biến chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức cho diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh do các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức.

- Về tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công: Hướng dẫn các doanh nghiệp tìm hiểu và tham gia kế hoạch mua sắm, cung ứng dịch vụ công.

- Về thông tin và tư vấn: Cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tư vấn hồ sơ, thủ tục về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký dự án đầu tư và các dịch vụ khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định; in ấn, phát hành các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động trợ giúp doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở giao.

- Có quyền yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:

a. Cơ cấu:

Trung tâm được tổ chức bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các viên chức với các phòng Hành chính - Quản trị và phòng Nghiệp vụ, trong đó:

- Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở Quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công.

- Giám đốc Trung tâm quy định chi tiết các nhiệm vụ và biên chế cho từng đơn vị của Trung tâm trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế được giao; xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở phê chuẩn.

- Phó giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn; trực tiếp giúp Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Trung tâm; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.

Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định hiện hành.

b. Biên chế:

- Biên chế viên chức của Trung tâm do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở. Ngoài ra, Trung tâm được ký kết hợp đồng lao động có chuyên môn phù hợp để thực hiện công việc. Tiền lương, tiền công của người lao động theo chế độ hợp đồng được chi trả từ nguồn thu và khả năng cân đối kinh phí của Trung tâm, do Giám đốc Trung tâm quyết định.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng, đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng và Trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Sở chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chánh Văn phòng trình Giám đốc xem xét, quyết định./.

 Người đăng: Phông

[Trở về]
Tư vấn mua hàng chonmuachuan, decor đồng hồ treo tường,
Vận tải, bán cigar hanos, dịch vụ vận chuyển, gia công chữ inox vàng, thabet one , https://simdaiphat.vn/ giá rẻ, decor đồng hồ treo tường, xổ số miền trung, trực tiếp bóng đá

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)