Bản in     Gởi bài viết  
 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH PHƯỚC  
( Ban hành tại Quyết định số  1069 /QĐ-SKHĐT ngày  18    tháng  9  năm 2013 của
Giám đốc Sở KH&ĐT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 các phòng,đơn vị trực thuộc Sở KH&ĐT ) 
--------------------------------
 
I. Văn Phòng Sở:
1. Chức năng:           
 
- Văn phòng Sở là một phòng chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi tắt là Sở). Văn phòng Sở là đơn vị có chức năng tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành công việc và duy trì chế độ làm việc tại cơ quan, nắm tình hình mọi mặt hoạt động của Sở; cải cách hành chính; tổ chức, đào tạo và quy hoạch cán bộ; tài chính - kế toán, quản trị hành chính; thi đua khen thưởng; văn thư lưu trữ; quân sự, dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa".
- Văn phòng Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc. Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
a/ Thực hiện công tác tổ chức bộ máy qui hoạch nhân sự quản lý cán bộ:
- Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở và các đơn vị thuộc Sở.
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở và các chức danh khác trong Sở.
- Tham mưu trong công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ của cơ quan.
- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCC của Sở bao gồm: Chế độ tiền lương; chế độ Bảo hiểm xã hội; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; điều động, tiếp nhận, luân chuyển; khen thưởng, kỷ luật; các chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, tử tuất, buộc thôi việc; quản lý hồ sơ của CBCC và các chế độ chính sách khác theo quy định.
- Phối hợp với phòng Thanh Tra trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan trực tiếp đến CBCC cơ quan và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản đối với CBCC hằng năm.
- Thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về CBCC, báo cáo công tác Bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.    
 
b/ Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính:
- Thường trực công tác cải cách thủ tục hành chính và Ban Chỉ đạo thực hiện công tác ISO 9001:2008 trong Quản lý hành chính nhà nước, tham mưu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của Sở.
- Theo dõi và tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Sở theo cơ chế “một cửa”.
 - Tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của Sở (hàng tuần,hàng tháng, sơ kết, tổng kết và theo yêu cầu của lãnh đạo Sở) và các báo cáo về cải cách hành chính theo quy định.
- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo để xử lý thông tin.
- Chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở xây dựng các quy chế, quy định trong việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của Sở và công tác cải cách hành chính trong cơ quan.
 
c/ Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:
- Tổng hợp, xây dựng dự toán thu-chi ngân sách cho các chương trình hoạt động của Sở hàng năm và triển khai thực hiện.
- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán nguồn kinh phí quản lý hành chính (khoán chi) và các nguồn ngoài khoán chi: kinh phí CNTT, Kinh phí Quy hoạch, chương trình dự án, mua sắm, cải tạo, sửa chữa,…
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan trong thực hiện công tác tài chính - kế toán.
 
d/ Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở:
- Thực hiện việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.
- Quản lý hệ thống văn bản đến - đi và các chương trình, đề án về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác văn thư lưu trữ tại Sở.
- Thu nhận, chỉnh lý, phân loại và hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Lập kế hoạch bảo quản tài liệu đưa vào lưu trữ theo quy định. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ cho Trung tâm Lưu trữ tỉnh; tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo đúng quy định của Nhà nước.
- Phục vụ việc khai thác tài liệu lưu trữ theo quy định.
- Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư - lưu trữ theo quy định.
- Xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ tại Sở.
 
e/ Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong cơ quan:
- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình thi đua khen thưởng trong cơ quan .
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, khối thi đua số 4 và Hội đồng xét sáng kiến.
- Giúp Hội đồng kỷ luật cơ quan xem xét, xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ báo cáo về công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.
 
f/ Thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin: 
- Xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở (xây dựng dự toán, lập KH ứng dụng CNTT, đào tạo cán bộ trong lĩnh vực CNTT...).
- Xây dựng và quản lý cổng thông tin điện tử của Sở.
 
g/ Thực hiện công tác Hành chính - Quản trị:
- Theo dõi số lượng, chất lượng trang thiết bị, tài sản trong cơ quan để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý. Quản lý việc sử dụng xe ô tô theo đúng quy định. Thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy.
- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa, mua sắm, cấp phát vật tư, văn phòng phẩm theo quy định.
- Thực hiện công tác Lễ tân: thực hiện việc tiếp khách, phục vụ các ngày Lễ, Tết, hội nghị, hội thảo của cơ quan và hiếu, hỷ theo quy định.
- Bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của CBCC cơ quan.
- Phối hợp cùng Công đoàn Sở tham mưu đề xuất các hoạt động phúc lợi khác cho CBCC trong cơ quan.
- Thực hiện công tác an ninh, bảo vệ cơ quan.
 
h/ Công tác Tổng hợp và các công tác khác theo sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở:
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở theo định kỳ (6 tháng và năm).
- Tổng hợp xây dựng báo cáo tháng từ các phòng, Trung tâm thuộc Sở để báo cáo tại Cuộc họp giao ban hàng tháng.
- Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở.
- Tổng hợp lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở.
- Tham mưu thực hiện và theo dõi công tác dân quân tự vệ cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.
 
 i/ Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: 
Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng-Kỷ luật; Hội đồng Lương; Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan; Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban Quản lý chương trình Công nghệ thông tin của Sở.
Văn phòng có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Văn phòng Sở được tổ chức bao gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, cán sự, nhân viên lái xe, bảo vệ, tạp vụ, trong đó:
- Chánh Văn phòng: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng; được ký thừa lệnh Giám đốc Sở trong các loại văn bản về Báo cáo tháng, thông báo kết luận giao ban, lịch công tác tuần, giấy giới thiệu, danh sách đề cử vào các Ban chỉ đạo trong tỉnh, trích lục, sao y văn bản và một số loại giấy tờ hành chính.
Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc Văn phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó Chánh Văn phòng: trực tiếp giúp việc Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở trong quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Văn phòng: là CBCC, nhân viên hợp đồng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Văn phòng Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Văn phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
II. Thanh tra Sở:
1. Chức năng:
 
Thanh tra Sở là một đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư (dưới đây gọi tắt là Thanh tra Sở), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ Thanh tra của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Giám đốc Sở trong công tác thanh tra, kiểm tra trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc Sở. Thanh tra Sở có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở trong hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Tổ chức Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở kế hoạch & Đầu tư.
- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở kiến nghị với cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện thông qua công tác thanh tra.
- Hư­­ớng dẫn, kiểm tra các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.
- Khi cần thiết, yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cung cấp tài liệu, số liệu, cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh tra, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.
- Thực hiện công tác tiếp dân, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở giải quyết về  khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí của Sở.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà n­ước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Báo cáo việc kê khai tài sản của CBCC hằng năm.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao.
- Có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Thanh tra Sở được tổ chức bao gồm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các chuyên viên, thanh tra viên, trong đó:
- Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách
- Phó Chánh Thanh tra: trực tiếp giúp Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Thanh tra Sở; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Thanh tra Sở: là CBCC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đư­ợc bổ nhiệm và cấp thẻ Thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ của thanh tra Kế hoạch và Đầu tư. Thanh tra viên được bổ nhiệm, miễn nhiệm khi đủ điều kiện và theo quy định của pháp luật.
Từng cán bộ công chức thuộc Thanh tra Sở phải chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện, các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật đối với Thanh tra viên.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Thanh tra Sở nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
III. Phòng Tổng hợp:
1. Chức năng:
 
Phòng Tổng hợp là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, giúp lãnh đạo Sở trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực Quốc phòng -an ninh, tài chính - tín dụng và các huyện thị trong tỉnh.
Phòng Tổng hợp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Chủ trì tổ chức nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu dự báo về xu hướng phát triển kinh tế - xã hội để định hướng cho công tác xây dựng kế hoạch; điều hoà, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tham gia nghiên cứu và tổng hợp kết quả nghiên cứu các cơ chế, chính sách, quy định về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư trên địa bàn; làm đầu mối tổng hợp kết quả nghiên cứu của các sở, ngành khác về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Làm đầu mối về công tác quản lý quy hoạch; công bố và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi được phê duyệt.
- Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn, xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh, đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch.
- Theo dõi tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh phục vụ các kỳ họp của tỉnh, HĐND và UBND tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở, Sở Tài chính trong việc lập kế hoạch đầu tư phát triển, phân bố vốn ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Phối hợp với Sở Tài chính trong việc lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách tỉnh cho các đơn vị trong tỉnh.
- Giúp Giám đốc theo dõi thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư xây dựng cơ bản các huyện, thị xã và các đơn vị Quốc phòng - An ninh, các tổ chức tài chính – tín dụng; hướng dẫn các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ( theo dõi chuyên ngành về qui hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia....).
- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phối hợp các vùng kinh tế trọng điểm, phát triển bền vững.
- Quản lý cán bộ, công chức công tác tại phòng, điều hành hoạt động nội bộ phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản liên quan đến nhiệm vụ được giao theo đúng qui định.
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ được Giám đốc Sở giao.
- Có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chung của đơn vị.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Tổng hợp được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Tổng hợp: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Tổng hợp: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Tổng hợp: chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Tổng hợp nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
IV. Phòng Thẩm định:
1. Chức năng:
 
Phòng Thẩm định là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên lĩnh vực công tác: Thẩm định các dự án (bao gồm các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách); thẩm định chủ trương đầu tư XDCB; thẩm định kế hoạch đấu thầu; làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư; chủ trì theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư; theo dõi thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển tháng, năm.
Phòng Thẩm định chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Chủ trì tổ chức thẩm định dự án đầu tư nhóm A, B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở theo phân cấp theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản của Sở theo trình tự tổ chức thẩm định dự án.
- Chủ trì phối hợp các đơn vị trong Sở thẩm định các dự án đầu tư từ các nguồn vốn khác.
- Chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị thuộc sở và các chủ đầu tư trong việc thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công..
- Chủ trì thẩm định  trình phê duyệt chủ trương đầu tư, đề cương dự toán các dự án xây dựng cơ bản các Sở , ban ngành.
- Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác đấu thầu.
- Tham gia cùng các phòng, đơn vị chuyên môn của Sở trong việc xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Sở.
- Tổng hợp, báo cáo công tác đấu thầu, báo cáo công tác giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo tình hình giải ngân các nguồn vốn, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo có liên quan khác.          
- Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
- Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại Phòng, điều hành hoạt động nội bộ phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định.
- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phòng Thẩm định có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
- Có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Thẩm định được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Thẩm định: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Thẩm định: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Thẩm định: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Thẩm định nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
V. Phòng Phát triển kinh tế ngành:
1. Chức năng:
 
Phòng Phát triển kinh tế ngành là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có  chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các ngành: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, khu kinh tế, Ban Dân tộc, Liên minh hợp tác xã, và các ngành khác thuộc khối sản xuất, các doanh nghiệp nhà nước; làm đầu mối tổng hợp chương trình mục tiêu quốc gia.
Phòng Phát triển kinh tế ngành chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Nhiệm vụ:
 
- Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc góp ý lập các quy hoạch khác.
- Chủ trì hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm và giao kế hoạch  phát triển hàng năm của các ngành, đơn vị thuộc khối kinh tế ngành do Phòng quản lý.
- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển khối kinh tế ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được lãnh đạo Sở giao.
      - Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách, vốn ODA vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực được phân công ( về kế hoạch, qui hoạch, CTMT….).
- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.
- Tham gia phối hợp thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình, Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư không có nội dung xây dựng công trình; phối hợp trong việc thẩm định quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu được phân công theo dõi.
- Chủ trì tổng hợp, hướng dẫn, theo dõi, xây dựng các mô hình, cơ cấu, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp thuộc địa bàn các huyện, thị xã; Tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch và tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng, quí, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực kinh tế ngành.
- Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức công tác tại Phòng, điều hành hoạt động nội bộ phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ, an toàn và theo đúng qui định.
- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phòng Phát triển kinh tế ngành có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
- Có quyền yêu cầu các phòng thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Phát triển Kinh tế Ngành được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Phát triển Kinh tế Ngành: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Phát triển Kinh tế Ngành: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Phát triển Kinh tế Ngành: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Phát triển Kinh tế Ngành nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
VI. Phòng Văn hóa - Xã hội:
1. Chức năng:
 
Phòng Văn hóa - Xã hội là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội bao gồm các ngành: Y tế, Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và truyền thông, Phát thanh truyền hình, Tài chính và các đơn vị thuộc cơ quan quản lý hành chính nhà nước khác, khối Đảng và Đoàn thể (Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng UBND); theo dõi quản lý về chương trình mục tiêu quốc gia thuộc khối văn hoá – xã hội, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, Vì sự tiến bộ phụ nữ.
Phòng Văn hoá, Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Theo dõi, quản lý các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm ở các đơn vị chuyên quản; có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc góp ý lập các quy hoạch khác.
- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực Phòng phụ trách; phối hợp với các đơn vị chuyên môn liên quan trong Sở nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hàng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được lãnh đạo Sở giao.
- Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm của các ngành và lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.
      - Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các dự án nguồn vốn Ngân sách thuộc ngành, lĩnh vực được phân công ( QH,KH, CTMTQG….) ; Tham gia phối hợp thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình và chủ trương đầu tư.
- Tổ chức theo dõi và tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên, công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ; lập báo cáo hàng tháng,quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực văn hoá – xã hội.
- Quản lý CBCC công tác tại phòng, điều hành hoạt động nội bộ của Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ,an toàn và theo đúng quy định.
 Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Phòng Văn hoá – Xã hội có trách nhiệm thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.
Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Văn hóa - Xã hội được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Văn hóa - Xã hội: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Văn hóa - Xã hội nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
VII. Phòng Đăng ký kinh doanh:
1. Chức năng:
 
Phòng Đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng thực hiện đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; tham mưu lãnh đạo Sở về đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
Phòng Đăng ký kinh doanh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở  phân công, có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở và các đơn vị, địa phương có liên quan, đáp ứng yêu cầu công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phòng Đăng ký kinh doanh có con dấu riêng.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Thực hiện tiếp nhận hoàn trả hồ sơ đăng ký kinh doanh theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”.
- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết cho việc thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp.
- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.
- Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 165 của Luật Doanh nghiệp.
- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh; cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục thuế tỉnh, các cơ quan có liên quan và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ; cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.
- Có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ về đăng ký kinh doanh; những văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu phục vụ công tác đăng ký kinh doanh cho cấp Huyện, thị xã trên điạ bàn tỉnh.
- Chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách trong công tác đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp sau Đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký kinh doanh khi được lãnh đạo Sở giao.
- Thẩm định tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.
- Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng theo định kỳ gửi các cấp, ban ngành liên quan; lập báo cáo hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực Phòng theo dõi phụ trách.
- Quản lý CBCC công tác tại phòng, điều hành hoạt động nội bộ của Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ,an toàn và theo đúng quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Giám đốc Sở giao.
Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Đăng ký kinh doanh được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Đăng ký kinh doanh nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
VIII. Phòng Kinh tế đối ngoại:
1. Chức năng:
 
Phòng Kinh tế đối ngoại là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc cơ cấu tổ chức của Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về hoạt động trên các lĩnh vực: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối tham mưu công tác thu hút đầu tư trong tỉnh và theo dõi hợp tác trong nước và quốc tế.
Phòng Kinh tế đối ngoại chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở theo từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Sở phân công và có trách nhiệm chủ động phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở, đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn Sở soạn thảo quy hoạch, kế hoạch, danh mục các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài, danh mục các dự án thu hút đầu tư trong nước trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của Tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định; kiến nghị việc điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
- Tham mưu, theo dõi thực hiện công tác thu hút đầu tư, đề xuầt, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư, hỗ trợ xúc tiến đầu tư trong và nước ngoài trên địa bàn Tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa phương và từ địa phương ra nước ngoài;
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm tra dự án đầu tư để Sở trình UBND Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm cả cấp mới, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư) theo quy định; Theo dõi việc thực hiện Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.
- Hướng dẫn các Sở, ngành, huyện, thị xã xây dựng danh mục và các nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, và các nguồn viện trợ phi chính phủ. Tổng hợp các danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, và các nguồn viện trợ phi chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.
- Tham mưu giúp Ban giám đốc trong việc theo dõi thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác trong nước trên địa bàn tỉnh (với các nước bạn, các tổ chức nước ngoài, các tỉnh bạn, các tập đoàn, doanh nghiệp và các tổ chức khác…).
- Tham gia nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng.
- Thực hiện các báo cáo thuộc lĩnh vực ngành quy định.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
- Quản lý CBCC công tác tại phòng, điều hành hoạt động nội bộ của Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ,an toàn và theo đúng quy định.
Có quyền yêu cầu các phòng, Trung Tâm đơn vị thuộc Sở cung cấp tài liệu và số liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Kinh tế đối ngoại được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó: 
- Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Kinh tế đối ngoại: Trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc phòng Kinh tế đối ngoại: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Đầu tư nước ngoài nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND Thành phố giao hàng năm.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Trưởng phòng có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế của Phòng đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
 
IX. Phòng Pháp chế:
1. Chức năng:
 
- Phòng Pháp chế là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện việc quản lý nhà nước theo đúng qui định của pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi ngành quản lý và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Phòng Pháp chế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế.
 
2. Nhiệm vụ:
 
- Chủ trì, phối hợp với các phòng ,Trung Tâm đơn vị thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch và đề xuất, kiến nghị với Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở.
- Chủ trì soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng liên quan tham mưu ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên và các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do các phòng, đơn vị trong Sở soạn thảo.
- Giúp Giám đốc trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống hoá các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổng hợp, trình Giám đốc Sở kết quả rà soát văn bản qui phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành, thực hiện pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
- Chủ trì, phối hợp giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan.
- Quản lý CBCC công tác tại phòng, điều hành hoạt động nội bộ của Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ và tài sản được giao đảm bảo đầy đủ,an toàn và theo đúng quy định.
- Có quyền yêu cầu các phòng có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan.
- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phòng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Phòng Pháp chế được tổ chức bao gồm Trưởng phòng, Phó phòng và các chuyên viên, trong đó:
- Trưởng phòng Pháp chế: Trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và trước pháp luật về hoạt động của phòng. Trưởng phòng có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuộc phòng, báo cáo Ban Giám đốc và gửi các đơn vị thuộc Sở để phối hợp thực hiện.
- Phó phòng Pháp chế: trực tiếp giúp Trưởng phòng, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác được phân công trong phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Các vị trí khác thuộc Phòng Pháp chế: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
Biên chế hành chính của Phòng Pháp chế nằm trong biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
 
X. Trung Tâm hổ trợ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa:
1. Chức năng:
 
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và tỉnh phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo và các dịch vụ công khác phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Nhiệm vụ:
 
- Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn; chương trình hoạt động hỗ trợ, tư vấn phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trình UBND Tỉnh phê duyệt.
- Giúp Giám đốc làm đầu mối trong việc tổng hợp theo dõi chỉ số PCI ( chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh).
- Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tỉnh về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp.
- Cung cấp, trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ sự nghiệp phát triển, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Cung cấp các dịch vụ có thu theo quy định, bao gồm: Cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, và các dịch vụ khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
- Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản và chi tiêu các nguồn vốn được giao theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước và Tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công.
 
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
 
a/ Cơ cấu:
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc và các viên chức với các phòng nghiệp vụ Hành chính - Tổ chức, Đào tạo, Tư vấn hỗ trợ và thông tin doanh nghiệp, Tư vấn quản lý đầu tư, trong đó: 
- Giám đốc Trung tâm là viên chức (hoặc công chức) do UBND tỉnh Bình Phước bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước và Giám đốc Sở Nội vụ; trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công.
Giám đốc Trung tâm quy định chi tiết các nhiệm vụ và biên chế cho từng đơn vị của Trung tâm trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế được giao; xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở phê chuẩn.
- Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Phước bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Tỉnh và Sở về công tác cán bộ; trực tiếp giúp Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
- Từng cán bộ viên chức thuộc Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Tỉnh và của Sở.
 
b/ Biên chế:
- Biên chế viên chức của Trung tâm do UBND tỉnh giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ và khả năng cân đối thu - chi, Trung tâm có thể sử dụng thêm một số lao động hợp đồng.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.

 

 
 
Nguồn: Sở KH&ĐT BP;          Người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)