• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp hạng thứ 03/18 về chuyển đổi số cấp bộ năm 2020 
 Theo Công kết quả xếp hạng chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 (DTI 2020), Bộ Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ 03/18 ở nhóm các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, với giá trị DTI đạt là 0,4701.
 
Xếp hạng DTI 2020 cấp Bộ cung cấp dịch vụ công

Báo cáo năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nên chủ đề CĐS năm 2020 được chọn là "CĐS mở đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động".

Bộ chỉ số nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về CĐS năm 2020 của Việt Nam. Trong năm 2021, chúng ta cũng đặt mục tiêu cao là đưa 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 và đây cũng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số từ nay đến cuối năm.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số CĐS của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá chỉ số CĐS qua hình thực trực tuyến tại đại chỉ https://dti.gov.vn.

Đối tượng đánh giá của Báo cáo, tập trung vào hai khối: Khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là cấp bộ) và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), trong đó khối bộ được chia là 2 nhóm: bộ có cung cấp dịch vụ công và bộ không cung cấp dịch vụ công.

Bộ chỉ số CĐS 2020 cấp bộ bao gồm 07 chỉ số chính, 41 chỉ số thành phần và 111 tiêu chí (109 tiêu chí được thực hiện đánh giá từ số liệu thu thập của bộ, ngành báo cáo; 02 tiêu chí được thực hiện khảo sát người dân, doanh nghiệp (DN)).

Bộ chỉ số CĐS 2020 cấp tỉnh, bao gồm 03 trụ cột là Chính quyền số; kinh tế số; xã hội số, với tổng 108 chỉ số thành phần và 306 tiêu chí (57 tiêu chí được thực hiện khảo sát người dân, doanh nghiệp, các công chức). Mỗi trụ cột đều có 07 chỉ số chính và các chỉ số thành phần, tiêu chí tương ứng, cụ thể: Chính quyền số có 45 chỉ số thành phần và 133 tiêu chí; kinh tế số có 2 chỉ số thành phần và 101 tiêu chí; xã hội số có 27 chỉ số thành phần và 72 tiêu chí.

Từ kết quả DTI 2020, cho thấy, hiện chỉ số CĐS còn thấp, các bộ, ngành và địa phương cần đẩy mạnh triển khai CĐS theo cả 3 trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Cũng dựa vào DTI, các bộ, ngành và địa phương cần ưu tiên thúc đẩy những chỉ số còn thấp.

Xác định Bộ chỉ số CĐS cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CĐS hằng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình CĐS quốc gia.

Kết quả đánh giá CĐS cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về CĐS ở Việt Nam năm 2020, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CĐS hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới./.

Chương trình CĐS Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 đưa ra tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.
 

 

Tùng Linh

Nguồn: mpi.gov.vn

Người đăng: PTP

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)