Bản in     Gởi bài viết  
Tổ chức thực hiện kế họach phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009

 
Năm 2009 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc hòan thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đề ra trong giai đọan 5 năm 2006-2010. Để thực hiện thắng lợi kế họach phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu theo hướng dẫn tại Công văn số 3831/UBND-KT ngày 12/12/2008.
Xem toàn văn

Nguồn: UBND tỉnh Bình Phước (K.O)

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)