Bản in     Gởi bài viết  
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 

Năm 2015, kinh tế của tỉnh tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực; có 19/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; 02 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch đó là: tăng trưởng kinh tế và chi ngân sách.

 Xem toàn bộ nội dung báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại Báo cáo số 14/BC-UBND ngày 14/01/2016.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)