• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
KHỐI THI ĐUA SỐ 4 TỔ CHỨC KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023 
Ngày 06/7/2023, thực hiện việc phát động phong trào thi đua thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 05 năm (theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về phát động phong trao thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phongfm an ninh năm 2023;

Trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua số 4 năm 2023.

Năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư được đại diện làm Khối trưởng khối thi đua số 4.

 

   Đại diện 05 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua số 4 gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Sở Công Thương; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh cùng ký kết giao ước thi đua, tập chung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phần đấu hoàn thành niệm vụ chính trị dược giao năm 2023 gắn với chủ đề thi đua: "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" với 09 mục tiêu trọng tâm.

1. Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác năm của các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.
2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/8/2021 và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các quy định khác về công tác thi đua, khen thưởng.
3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.
4. Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Tạo động lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giao năm 2023, cụ thể: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 93,2 triệu đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn là 16.130 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.150 triệu USD, số hộ nghèo giảm 2.000 hộ, số lao động được giải quyết việc làm trong năm là 40.000 người, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm là 07 xã.
5. Các cơ quan, đơn vị có kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021 -2025; phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh gắn với phong trào thi đua với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).
6. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.
7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, hiện đại. Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp, hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân ngày càng tốt hơn theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đề ra. Nâng cao hiệu quả chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước gắn với công khai, minh bạch thông tin, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng đô thị thông minh từng phần. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.
8. Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong từng năm và giai đoạn 2021-2025; chủ động khen thưởng hoặc trình cấp trên biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác, trong các phong trào thi đua. Việc trình khen thưởng phải đảm bảo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

9. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm đổi mới phong cách, tác phong làm việc; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Gắn kết phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Nguồn: SKHĐT

Người đăng: Huy.

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)