• Theo bạn thông tin nội dung website thế nào   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
  • SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015 
 
HƯỚNG DẪN
Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015
 
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Công văn số 3979/BKHĐT-TH ngày 24/6/2014 của Bộ Kế họach và Đầu tư về việc hướng dẫn lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 như sau: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN được thực hiện gồm 2 phần.
I. Báo cáo tình hình thực hiện năm 2014.
1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN năm 2014 (yêu cầu tất cả các Sở, ngành, huyện, thị báo cáo):
1.1. Tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 1792 (các huyện, thị đánh giá việc bố trí kế hoạch vốn năm 2014 theo các nguyên tắc bố trí của Chỉ thị 1792).
1.2. Tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm ( yêu cầu các ngành chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn và các huyện, thị báo cáo từng công trình, dự án cụ thể về khối lượng thực hiện, giải ngân đến 30/6 và ước cả năm 2014).
1.3. Kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc.
1.4. Kiến nghị.
2. Báo cáo tình hình thực hiện vốn TPCP (yêu cầu: Sở Y tế, Sở NN&PTNT, UBND huyện Bù Đốp, UBND huyện Bình Long báo cáo).
2.1. Tình hình, kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm ( yêu cầu báo cáo từng công trình, dự án cụ thể).
2.2. Kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc.
2.3. Kiến nghị.
3. Báo cáo tình hình thực hiện vốn CTMTQG (yêu cầu các chủ đầu tư phụ trách CTMT báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng, ước cả năm 2014, nêu khó khăn vướng mắc và các kiến nghị)
4. Báo cáo tình hình xử lý nợ đọng: (yêu cầu các huyện, thị báo cáo: danh mục dự án, số nợ đọng đến cuối năm 2013 và đến 30/6/2014; phân tích nguyên ngân, xác định trách nhiệm và giải pháp xử lý nợ đọng)
II. Về xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015.
1. Các quy định chung trong việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư:
* Đối với dự án khởi công mới chưa đụơc phê duyệt quyết định đầu tư hoặc đã phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa giao vốn:
- Người có thẩm quyền phê duyệt chỉ đụơc phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách (Các Sở, ngành, huyện, thị xã căn cứ Công văn 3988/UBND-KTTH ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh huớng dẫn một số nội dung quy trình và hồ sơ bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các dự án để thực hiện, riêng các huyện thị tham khảo thêm Công văn 748/SKHĐT-TĐ ngày 9/7/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc khẩn trương thực hiên CBĐT các dự án khởi công mới năm 2014).
- Các dự án đã phê duyệt chưa được giao kế hoạch vốn, được dự kiến giao kế hoạch vốn cho năm kế hoạch phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, chủ đầu tư khẩn trương rà soát lại dự án trên cơ sở tính toán lại tổng mức đầu tư để trình và được phê duyệt trước 31/10 của năm truớc.
* Đối với các dự án chuyển tiếp, đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn cần thiết phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ
2.Nguyên tắc, tiêu chí xây dựng:
2.1. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở cân đối giữa các mục tiêu, nhu cầu đầu tư với khả năng cân đối vốn đầu tư trong kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác của nhà nước.
2.2. Xây dựng danh mục và bố trí vốn cho từng dự án trong kế hoạch năm 2015, theo nguyên tắc:
- Rà soát, xác định danh mục dự án chuyển tiếp đang được đầu tư ngân sách nhà nước ở tất cả các nguồn vốn.
- Kế hoạch năm 2015 tập trung ưu tiên bố trí các dự án hoàn thành từ năm 2014 trở về trước mà vẫn chưa bố trí đủ vốn, ưu tiên bố trí trả nợ, hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch đến hạn (nếu có), bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp thực hiện sang năm 2015 và các năm tiếp theo.
- Hạn chế việc bố trí các dự án khởi công mới khi chưa đủ nguồn vốn để hoàn thành các dự án chuyển tiếp. Các dự án mới được bố trí kế hoạch vốn phải: Nằm trong quy hoạch được duyệt, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước, dự án phải thật sự cấp bách, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và có quyết định phê duyệt dự án và thẩm định nguồn vốn (đối với vốn hỗ trợ theo mục tiêu của Trung ương) theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án mới phải hòan thành các thủ tục đầu tư theo quy định trước 31/10/2013.
- Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ cho đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
- Bảo đảm tính công bằng, công khai, minh mạch trong xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển. Quá trình xây dựng kế hoạch phải tổ chức thảo luận, lấy ý kiến của các ngành, các cấp, cộng đồng dân cư liện quan, tạo sự đồng thuận và phát triển bền vững.
2.3. Xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn năm 2015: Vốn phân cấp cho các huyện, thị xã theo hướng giữ nguyên như năm 2014.
3. Xây dựng danh mục dự án bố trí vốn năm 2015:
3.1. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển:
- Biểu số: 2,3,9,10,15: Các Sở, ngành, huyện, thị xã báo cáo.  
- Biểu số 16: Các đơn vị có sử dụng vốn HTMT từ Trung ương báo cáo (các huyện, thị xã sử dụng biểu mẫu số 16 để báo cáo các dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh).
- Biểu số14: Các đơn vị sử dụng vốn ODA báo cáo.
3.2. Kế hoạch vốn TPCP:
- Biểu số 11,19,20: Các đơn vị sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ báo cáo. 
3.3. Kế hoạch vốn CTMTQG:
- Biểu số 6,7,8: Các Sở, ngành sử dụng vốn CTMTQG.
III. Tiến độ thực hiện.
Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 được triển khai trong thời gian ngắn, khối lượng công việc nhiều. Do đó để kịp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo, khẩn trương hoàn thành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/7/2014./.

 

 
 
Nguồn: P.TH Sở; người đăng: T.An

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)