Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn Chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 và cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2020 
 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (khoản 4 Điều 81, khoản 1 Điều 83); Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (khoản 13 Điều 129); Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (khoản 3 Điều 95) của Chính phủ;
 Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xác định những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu năm 2020; đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của đơn vị mình, với nội dung cụ thể như sau: 
 1. Phần 1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 theo đề cương hướng dẫn Phụ lục1.

2. Phần 2. Tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu theo Phụ lục 2, bao gồm 04 biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu từ Biểu 2.1 đến Biểu 2.4 và 03 biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ Biểu 2.5 và Biểu 2.6A, 2.6B và Biểu 2.7 về lựa chọn nhà thầu qua mạngđính kèm theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

3. Cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2020: Theo các Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04.

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày  31/12/2019 để kịp tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Do đây là nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ theo quy định, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị hợp tác chặt chẽ, gửi báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về sự chậm trễ (nếu có) cũng như tính chính xác của số liệu, biểu mẫu, nội dung báo cáo.

Quý cơ quan, đơn vị tải các biểu mẫu sau đây để thực hiện thuận lợi:

1. Biểu phần 1 gồm: Phụ lục 1. 

2. Biểu phần 2 gồm: Phụ lục 2;  Biểu 2.1 đến Biểu 2.3; Biểu 2.4;  Biểu 2.5 và Biểu 2.6A, 2.6B;  Biểu 2.7

3. Biểu cung cấp số liệu kiểm toán:  Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04

4. Toàn văn Công văn số 2082/SKHĐT-ĐT ngày 03/12/2019.

Nguồn: Phòng ĐT.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)