Bản in     Gởi bài viết  
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 và cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2021 
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ;
 Nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, xác định những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động đấu thầu năm 2021; đảm bảo mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 2241/SKHĐT-ĐT ngày 02/12/2020, theo đó đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 của đơn vị mình, với nội dung cụ thể như sau:  
1. Phần 1. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020 theo đề cương hướng dẫn Phụ lục.
2. Phần 2. Tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu theo Phụ lục 2, bao gồm 04 biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu từ Biểu 2.1 đến Biểu 2.4 và 03 biểu tổng hợp số liệu về kết quả thực hiện lựa chọn nhà đầu tư từ Biểu 2.5 và Biểu 2.6A, 2.6B và Biểu 2.7 về lựa chọn nhà thầu qua mạngđính kèm theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020.
3. Cung cấp số liệu Kiểm toán nhà nước năm 2021: Theo các Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04.
Thời gian báo cáo: Quý cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2020 để kịp tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

 
 
 Quý cơ quan, đơn vị tải bộ phụ lục và bộ biểu mẫu dưới đây để thực hiện các loại báo cáo nêu trên.

BIỂU MẪU BÁO CÁO 2020.

PHỤ LỤC BÁO CÁO KIỂM TOÁN.

 

Nguồn: Phòng Đầu tư, Thẩm định và GSĐT.

Người đăng: Phông

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)