Bản in     Gởi bài viết  
QUY HOẠCH TỈNH BÌNH PHƯỚC THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 
    Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị định 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan khác; UBND tỉnh Bình Phước tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
    Ngày 16/4/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 518/QĐ-TTg.
    Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác lập Quy hoạch tỉnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu, nên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch, tỉnh Bình Phước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa vào nhiệm vụ đầu tiên trong chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025;
    Đồng thời tỉnh đã thành lập BCĐ lập Quy hoạch tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, huyện, Thị xã, thành phố trong tỉnh để triển khai thực hiện.
Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác lập quy hoạch với đơn vị tư vấn và các Sở, ngành.
Cuộc họp ban chỉ đạo dự án Tư vấn Quy hoạch tỉnh Bình Phước ngày 15/12/2021
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Quy hoạch tỉnh Bình Phước ngày 29/12/2021
Tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến quy hoach tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Buổi làm việc giữa nhóm tư vấn lập quy hoạch với Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch ngày 10/12/2021
Buổi làm việc giữa nhóm Tư vấn lập Quy hoạch với Sở GTVT ngày 06/12/2021 
Buổi làm việc giữa nhóm Tư vấn lập Quy hoạch với UBND huyện Phú Riềng ngày 08/12/2021
Buổi làm việc giữa nhóm Tư vấn lập Quy hoạch với Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 19/11/2021
Buổi làm việc giữa nhóm Tư vấn lập Quy hoạch với Sở Công thương ngày 21/11/2021
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Trần Tuệ Hiền đề nghị các thành viên
Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề trọng tâm ngày 20.5.2022
Họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
nghe báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong vùng ngày 25.8.2022
    Báo cáo tổng hợp Quy hoạch theo nhiệm vụ lập Quy hoạch đã được Thủ tướng Phê duyệt được đơn vị tư vấn phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh xây dựng. Báo cáo được thông qua nhiều cuộc họp để lấy ý kiến đóng góp, đồng thời đã lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng, các tỉnh lân cận, Ủy bán Mặt trận tỉnh, cộng đồng dân cư, tổ chức và cá nhân theo quy định.

    Ngày 21/09/2022, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đơn vị tư vấn có buổi làm việc với Vụ Quản lý - Quy hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi và thống nhất thành phần hồ sơ và đã gửi cho các thành viên của Hội đồng thẩm định Quy hoạch Trung ương nghiên cứu, góp ý tiến tới tổ chức thẩm định theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nguồn: Phòng TH-QH Sở KHĐT

Người đăng: L.V.H

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)