• SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    TRUY CẬP TRONG NGÀY
 Bản in     Gởi bài viết  
MẪU BÁO CÁO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA 
 

 

Cơ quan chủ quản:                                                                                                                                              Phụ đính 4.1
 
 
                                                                        DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÊ DUYỆT
                                                                                                    Quý:…. Năm:….
 
TT
Tên dự án
Loại văn bản
Loại tài trợ
Nhà tài trợ
Cấp phê duyệt
Ngày phê duyệt theo kế hoạch
Ngày phê duyệt thực tế
Tổng vốn đầu tư (tr.VNĐ)
Thời hạn phê duyệt mới
Lý do chậm phê duyệt
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
1
 
Nghiên cứu tiền khả thi
Vay
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
Nghiên cứu khả thi
Vay
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
Văn kiện chương trình
Hỗn hợp
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
 
Văn kiện Dự án HTKT
Không hoàn lại
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Ngày….tháng…năm……
                                                                                                                                                 Thủ trưởng Cơ quan chủ quản
                                                                                                                                                          (ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú: - Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm
             - Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm

 

 

 

 

Cơ quan chủ quản:                                                                                                                                            Phụ đính 4.2
 
 
                                                     BÁO CÁO VỀ KÝ KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA
                                                                                    Quý:…. Năm:….
 
TT
Tên chương trình,
dự án ODA
Nhà tài trợ
Loại ODA
Ngày Nhà tài trợ phê duyệt dự án
Hiệp định ODA
Ngày
Ngày hiệu lực
Ngày hoàn thành
Giá trị
Kế hoạch
Thực
tế
Đơn vị tiền tệ
Tỷ giá      (nguyên tệ/VNĐ)
Vốn ODA      (nguyên tệ)
Quy đổi       (triệu VNĐ)
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)=(10)x(11)
 
Dự án 1
 
Vay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án 2
 
Không hoàn lại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án 3
 
Hỗn hợp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
                                                                                                                                                  Ngày….tháng…năm……
                                                                                                                                       Thủ trưởng Cơ quan chủ quản
                                                                                                                                                     (ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú: - Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm
             - Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm
 

 

 

 

Cơ quan chủ quản:                                                                                                                             Phụ đính 4.3
 
 
 
                                                                          BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN
                                                                                     Quý:…. Năm:….
 
TT
Tên dự án
Kế hoạch giải ngân năm
Giải ngân trong quý báo cáo
Luỹ kế giải ngân thực tế
từ đầu năm
Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân (%)
Vốn ODA
Vốn đối ứng
Tổng số
Vốn ODA
Vốn đối ứng
Tổng số
Vốn ODA
Vốn đối ứng
Tổng số
Kế hoạch
Thực tế
Kế hoạch
Thực tế
Kế hoạch
Thực tế
 
(1)
(2)
(3)
(4)=(2)+(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)=(5)+(7)
(10)=(6)+(8)
(11)
(12)
(13)=(11)+(12)
(14)=(13)/(4)
 
Dự án 1
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
Dự án 2
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
Dự án 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dự án 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tổng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    Ngày….tháng…năm……
                                                                                                                                                          Thủ trưởng Cơ quan chủ quản
                                                                                                                                                                       (ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú: - Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm
             - Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm
 

 

 

 

Cơ quan chủ quản:                                                                                                                                                Phụ đính 4.4
 
 
 
                                                                      CÁC VƯỚNG MẮC CHƯA GIẢI QUYẾT
                                                                                     Quý:…. Năm:….
 
TT
Tên dự án
Loại vướng mắc
Nội dung vướng mắc
Thời hạn giải quyết
Cơ quan giải quyết
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
 
Dự án 1
 
 
 
 
 
 
Dự án 2
 
 
 
 
 
 
Dự án 3
 
 
 
 
 
 
…..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Ngày….tháng…năm……
                                                                   Thủ trưởng Cơ quan chủ quản
                                                               (ký tên, đóng dấu)
 
 
Ghi chú: - Báo cáo Quý II bao gồm thực hiện 6 tháng đầu năm
             - Báo cáo Quý IV bao gồm thực hiện cả năm

 

 

 

[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)