Bản in     Gởi bài viết  
kết quả thực hiện Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 16/4/2021 
Chỉ tiết xem tại đây
Nguồn: UBND
Người đăng: L.V.H
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)