Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
[Trở về]

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông
(http://www.vnitt.ac.vn)