DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014 

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BỊ THU HỒI  GIÁY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

 

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

 

 

Nguồn: P.ĐKKD Sở, người đăng: T.An