Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020 

Ngày 24 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh đã Phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 24/01/2013.

 

T.An