Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030

Ngày 30 tháng 12 năm 2011 UBND tỉnh đã Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn 2030. Nội dung phê duyệt được nêu rõ trong Quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011.

 

T.An