Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 09 tháng 6 năm 2011 UBND tỉnh đã Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung bổ sung được nêu rõ trong Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 09/6/2011.

 

T.An